25 nov 2016 17:36

Bepalingen van vrijwillige overdracht van contactgegevens van burgers aan het Rijksregister

Op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon, keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed om te bepalen welke contactgegevens in het Rijksregister opgenomen worden en de manier waarop de registratie van die gegevens gebeurt.

Het ontwerp bepaalt hoe contactgegevens die burgers vrijwillig hebben opgegeven, meegedeeld worden aan het Rijksregister van de natuurlijke personen. De centrale registratie van deze contactgegevens is immers noodzakeiljk voor een aantal instanties, zoals overheidsdiensten, waaronder de FOD Financiën, de hulpdiensten of de diensten van de civiele bescherming. Daarnaast bevordert de centrale registratie van contactgegevens ook de elektronische informatie-uitwisseling met de burger.

Het ontwerp stelt dat volgende contactgegvens op vrijwillige basis geregistreerd mogen worden:

  • een vast telefoonnummer
  • een gsm-nummer
  • een faxnummer
  • een e-mailadres

Burgers kunnen hun contactgegevens registreren, wijzigen of schrappen op drie manieren: via een online toepassing van het Rijksregister, via een gemeentelijk elektronisch loket of door langs te gaan bij de gemeentelijke diensten. Het Sectoraal Comité van het Rijksregister zal de machtiging moetne verlenen om toegang te krijgen tot deze nieuwe wettelijke informatie. 

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de contactgegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, 17°, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, evenals van de modaliteiten van de mededeling en de registratie ervan, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de toegang door sommige openbare overheden tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, alsmede betreffende het bijhouden en de controle van de informaties