28 okt 2022 17:53

Beperking van de opeenvolging van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet goed tot beperking van de duur van de opeenvolging van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en voor vervangingsovereenkomsten.

Het voorontwerp van wet geeft gevolg aan een arrest van het Grondwettelijk Hof. Het beperkt de totale duur van de opeenvolging van een of meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk en een of meerdere vervangingsovereenkomsten tot twee jaar, behoudens onderbreking door de werknemer. Bij overschrijding van deze termijn zijn de regels voor de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd van toepassing.

In navolging van een advies van de Nationale Arbeidsraad werd een uitzondering voorzien. Zo wordt eenmalig buiten beschouwing gelaten, de vervangingsovereenkomst die volgt op verschillende opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk die gerechtvaardigd zijn door de aard van het werk of door andere wettige redenen, zonder dat evenwel de totale duur van deze opeenvolging van overeenkomsten langer mag zijn dan drie jaar.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.