14 mrt 2003 16:00

Beperking van het op de markt brengen van gevaarlijke stoffen

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten.

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten.

Dit ontwerpbesluit heeft betrekking op de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van gechloreerde paraffines met een korte keten. Deze paraffines, die onder meer gebruikt worden bij metaalbewerking en bij lederafwerking, zijn toxisch voor waterorganismen en op lange termijn schadelijk voor het zeemilieu. Het ontwerpbesluit beoogt de omzetting van een Europese richtlijn (*). Het wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) richtlijn 2002/45/EG van 25 juni 2002.