14 mrt 2003 16:00

Ministerraad van 14 maart 2003

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 14 maart 2003 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 14 maart 2003 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van deze persbriefing. De Eerste Minister heeft vooreerst gesproken over een ontwerp van koninklijk besluit rond de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en de daaraan verbonden technologie. Het koninklijk besluit voert de wet uit die in de Senaat werd gestemd en omvat alle soorten die onder deze wet vallen alsook de vereenvoudigde en versnelde procedures voor de toekenning van licenties voor invoer, uitvoer en doorvoer met besteming van duidelijk aangeduide landen (bericht 30). De Eerste Minister heeft ook een aantal goedgekeurde dossiers beklemtoond: - een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van een nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgisch grondgebied (bericht 3); - een ontwerp van koninklijk besluit rond de identiteitskaarten (bericht 10); - een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de politionele onderzoekstechnieken. (Dit koninklijk besluit voert de wet op de speciale onderzoekstechnieken voor de infiltreringsoperaties uit) (bericht 14). Met betrekking tot het ontwerp van koninklijk besluit waardoor een systeem van elektronische aangifte voor de personenbelasting wordt ingevoerd, heeft de Eerste Minister de nadruk gelegd op het feit dat het systeem tax on line in werking treedt op 2 juni 2003. Het kadert in de wens om de interactiviteit van het e-government te verhogen. Dit e-government werd reeds ingevoerd voor wat bijvoorbeeld sociale zaken betreft. Hij herhaalde dat vanaf 31 maart 2003 nummerplaten eveneens mogen worden aangevraagd via elektronische weg (bericht 26). * * * De Ministerraad heeft vervolgens de volgende punten goedgekeurd: - twee ontwerpen van koninklijk besluit waarbij aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en aan de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB) toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt verleend (bericht 6-7); - het afsluiten van twee contracten voor het onderhoud, de herstelling en de levering van werkingstoebehoren voor de ethylotests en de ethylometers in gebruik bij de federale politie en de lokale politie (bericht 8); - een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de adviestermijn van de Raad van State voor de oprichting van een Commissie ad hoc betreffende de negatieve adviezen inzake de kandidaten voor een mandaat in de Moslimexecutieve van België (bericht 13); - - een ontwerp van koninklijk besluit tot oprichting van bijzondere graden bij de buitendiensten van het directoraat-generaal Uitvoering van straffen en maatregelen (bericht 16); - een ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de bijzondere aanwervingsvoorwaarden van het statutaire en het contractuele personeel van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en tot regeling van de dienst met het oog op het voorkomen van belangenconflicten (bericht 17); - drie ontwerpen van koninklijk besluit inzake de overdracht van federale onroerende goederen naar het Vlaams Gewest (bericht 20); - een ontwerp van koninklijk besluit waardoor de wetgeving inzake startbanen wordt aangepast (bericht 22); - twee ontwerpen van koninklijk besluit, waarvan het eerste ontwerp een elektronisch systeem van notificaties invoert tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en sommige ministeriële officieren, openbare ambtenaren en andere personen en het tweede betrekking heeft op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (bericht 23); - een ontwerp van koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de Rijkscomptabiliteit (bericht 24); - - een reeks overeenkomsten die werden afgesloten in het kader van het Grootstedenbeleid met de steden Gent en Charleroi, voor het begrotingsjaar 2003 (bericht 27); - een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de werking en het beheer van de kansspeelinrichtingen van klasse III, de wijze van aanvraag en de vorm van de vergunning klasse C (bericht 28); - drie ontwerpen van koninklijk besluit rond de onafhankelijkheid van de commissarissen die belast zijn met de wettelijke controle van de jaarrekeningen van bedrijven (bericht 29); - een ontwerp van koninklijk besluit dat maatregelen bevat ter bevordering van sociaal verantwoorde productie (bericht 31); - een voorontwerp van wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gewesten en de Gemeenschappen voor de samenwerking tussen de beleidsdomeinen van milieu en gezondheid (bericht 32); - een ontwerp van koninklijk besluit inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (bericht 33); - een ontwerp van koninklijk besluit rond de ziekenhuizen en betreffende sommige andere vormen van verzorging (bericht 36); - drie ontwerpen van koninklijk besluit rond het financieringssysteem van de rustoorden voor bejaarden voor het jaar 2003 (bericht 37); - twee ontwerpen van koninklijk besluit rond de evaluatie van de tegemoetkomingen inzake verzekering voor geneeskundige verzorging, wat betreft de rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen (bericht 38); - een voorontwerp van wet dat aanvullende voordelen toekent inzake rustpensioen aan personen die werden aangesteld om management- of staffuncties uit te oefenen in een overheidsdienst (bericht 40); - een ontwerp van koninklijk besluit rond de pensioenen van sommige personeelsleden van Belgocontrol (bericht 41); - een voorontwerp van wet rond de deelname van België aan de negende wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds (ADF) (bericht 42); - een mededeling rond de Algemene overeenkomst inzake handel en diensten (A.O.H.D., of GATS in het Engels) (bericht 43); - de financiering op de begroting 2003 van de FOD Buitenlandse Zaken van een reeks initiatieven inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat (bericht 44); - een voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Georgië, tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen (bericht 45).