14 mrt 2003 16:00

Actieplan Leefmilieu-Gezondheid

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gewesten en de Gemeenschappen voor de samenwerking tussen de beleidsdomeinen van milieu en gezondheid.

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gewesten en de Gemeenschappen voor de samenwerking tussen de beleidsdomeinen van milieu en gezondheid.

België heeft tijdens de ministeriële conferenties "Milieu-Gezondheid" van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), Regio Europa (Helsinki 1994 en Londen 1999) de verbintenis aangegaan om een nationaal actieplan leefmilieu-gezondheid (NEHAP) op te stellen. Dit samenwerkingsakkoord heeft als belangrijkste doelstelling het overleg te garanderen tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen over een gecoördineerd beheer van het milieu- en gezondheidsbeleid en van de ten uitvoerlegging van het NEHAP dat op 3 pairl 2003 moet zijn aangenomen. De federale, gewestelijke en gemeenschapsministers die deelnamen aan de Interministeriële Conferentie Leefmilieu verruimd tot de Gezondheid, waren dus van oordeel dat dit overleg en de uitvoering van het NEHAP geofficialiseerd en vastgelegd dienden te worden door middel van een specifiek samenwerkingsakkoord. Het voorontwerp van wet wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.