14 mrt 2003 16:00

Tegemoetkoming rusthuizen

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed rond de evaluatie van de tegemoetkomingen inzake verzekering voor geneeskundige verzorging, wat betreft de rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed rond de evaluatie van de tegemoetkomingen inzake verzekering voor geneeskundige verzorging, wat betreft de rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen.

Het eerste ontwerp van koninklijk besluit (*) bepaalt de samenstelling, de werking en de taken van de lokale colleges die de tegemoetkoming vanwege de verzekering voor geneeskundige verzorging moeten bepalen. Het tweede ontwerp (**) geeft aan wanneer het evaluatie-instrument, dat de tegemoetkoming vanwege de verzekering voor geneeskundige verzorging moet bepalen (Katz-schaal), verkeerd wordt toegepast. (*) ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. (**) ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 37quarter van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de zorgverleners bedoeld in artikel 34, 1e lid, 11° en 12°, van dezelfde wet.