14 mrt 2003 16:00

Onafhankelijkheid van de commissarissen die instaan voor de controle van de rekeningen

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, en de heer Charles Picqué, Minister van Economie, keurde de Ministerraad drie ontwerpen van koninklijk besluit goed rond de onafhankelijkheid van de commissarissen die belast zijn met de wettelijke controle van de jaarrekeningen van bedrijven.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, en de heer Charles Picqué, Minister van Economie, keurde de Ministerraad drie ontwerpen van koninklijk besluit goed rond de onafhankelijkheid van de commissarissen die belast zijn met de wettelijke controle van de jaarrekeningen van bedrijven.

Het eerste ontwerp van koninklijk besluit (*) bepaalt de prestaties die de onafhankelijkheid van de commissaris in het gedrang kunnen brengen. Het gaat in feite om de omzetting in Belgisch recht van een Europese aanbeveling. Deze aanbeveling moet de start vormen voor een harmonisering van de voorwaarden die gesteld worden aan de onafhankelijke uitoefening van het beroep van wettelijke controleur van de jaarrekening. Het tweede ontwerp (**) regelt de oprichting van een comité voor advies en controle, dat, op verzoek van de commissaris, een voorafgaandelijk advies verleent over de verenigbaarheid van een prestatie met zijn onafhankelijke taakuitoefening. Het Comité zal bestaan uit zeven leden die, op voordracht van de Minister van Economie en van de Minister van Justitie benoemd worden voor een hernieuwbare periode van vijf jaar. De laatste maatregel (***) verduidelijkt en omschrijft het begrip "beroepshalve samenwerkingsverband" dat vermeld wordt in het Wetboek van vennootschappen. (*) ontwerp van koninklijk besluit betreffende de prestaties die de onafhankelijkheid van de commissaris in het gedrang brengen. (**) ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 133, lid 10, van het Wetboek van vennootschappen en tot oprichting van het advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissaris. (***) ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1994 betreffende de plichten van de bedrijfsrevisoren.