14 mrt 2003 16:00

Preventieve diplomatie

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord om volgende initiatieven, inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat, te financieren op de begroting 2003 van de FOD Buitenlandse Zaken.:

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord om volgende initiatieven, inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat, te financieren op de begroting 2003 van de FOD Buitenlandse Zaken.:

Bevordering sociaal overlegmodel - Kazakstan en Oezbekistan Dit project van de ACLVB (*) betreft een exploratoire syndicale zending in Centraal-Azië. Bedoeling is om via een studie na te gaan of met lokale partners een programma van preventieve diplomatie in de sociale sfeer kan opgezet worden. Nadien kan dan een lijst van prioriteiten en mogelijke acties in deze landen opgesteld worden. Bevordering sociaal overlegmodel - Landen van de Kaukasus Dit project van de ACLVB is gericht op de sociale gevolgen van de globalisering in de Kaukasus, waarvan het grootste gedeelte van de bevolking in multinationale ondernemingen tewerkgesteld wordt. Om deze multinationale ondernemingen aan te trekken, worden hen door de betrokken landen (Azerbeidjan, Armenië en Georgië) diverse voordelen geboden: zo worden deze ondernemingen in bepaalde landen niet verplicht om een sociale dialoog in hun bedrijven te voeren. De syndicale organisaties van hun kant proberen de multinationale ondernemingen te overtuigen van het belang van zulke dialoog. Bedoeling van de ACLVB is de syndicale organisaties te ondersteunen via inbreng van communicatiemiddelen en van de ervaring met multinationals. Ook zullen zij ingelicht worden over de gevolgen van globalisering. Bevordering sociaal overlegmodel - Russische Federatie Net zoals in andere landen van Centraal- en Oost-Europa dacht de Russische Federatie zijn sociaal-economische problemen te kunnen oplossen door diverse wettelijke beschikkingen m.b.t. de bescherming van de werknemers te versoepelen. Daarom is dit project van de ACLVB gericht op: ondersteuning van de sociale dialoog die moet leiden tot wettelijke of conventionele bepalingen die aanvaard worden door alle actoren; actieve promotie van overlegstructuren in de collectieve en individuele sfeer; ... Bevordering sociaal overlegmodel - Macedonië De huidige prioriteiten van de syndicale organisaties in Macedonië zijn: het streven naar een redelijk minimumsalaris, de snelle hervorming van het gezondheidsstelsel en de wetgeving inzake industriële betrekkingen in ondernemingen en inzake ontslagregelingen. Daarom stelt de ACLVB voor om (via o.a. vorming) en in samenwerking met lokale partners, te werken rond 3 thema's: syndicale structuur, arbeidswetgeving en etnische non-discriminatie op de arbeidsmarkt. Bevordering sociaal overlegmodel - Turkije De Turkse syndicale organisaties zijn onderworpen aan beperkingen op het gebied van vrijheid van vereniging en inzake het stakingsrecht. Hoewel er verbetering merkbaar is - zo werden er in april 2002 voor het eerst werkloosheidsvergoedingen uitgekeerd - zijn er momenteel toch vele sociale conflicten. De actie van de ACLVB zal dan ook gericht zijn op de vorming van de Turkse partners inzake sociale dialoog en anderzijds het informeren van diezelfde partners over de gevolgen van een toetreding tot de Europese Unie. Bevordering sociaal overlegmodel - Midden-Oosten De ACLVB zal, via haar ontwikkelings-vzw Bis, samen met het Internationaal Instituut Histadrut uit Israël het programma "Versterking van coëxistentie" uitwerken. Het is de voortzetting van het programma "Partners voor vrede" dat door beide organisaties werd verwezenlijkt in de periode augustus 2002-februari 2003 (project goedgekeurd door Ministerraad van 7 juni 2002). Het programma - opleiding op jaarbasis van 60 Israëlische joden en Arabieren - heeft als doel de inbreng van de vakbonden op het gebied van de sociale en economische structuur van hun gemeenschappen te versterken. Bovendien zal het programma proberen de horizon van de deelnemers te verruimen met betrekking tot hun rechten en plichten, hun kansen op een belangrijke maatschappelijke positie verhogen en hen helpen een eigen bijdrage te leveren aan de bevordering van het vredesproces. Ook de ontwikkeling van democratisch leiderschap, met de juiste management- en organisatievaardigheden staat centraal. Bevordering sociaal overlegmodel - Regio Grote Meren De ACLVB werkt in deze Regio drie subprojecten met lokale partners uit in Gabon, in Rwanda en in de "région francophone des grands lacs". In Gabon is de actie gericht op de vorming van syndicale afgevaardigden en hun logistieke ondersteuning. In Rwanda zal een departement "enterprising" opgericht worden bij de lokale partner CESTRAR (Centre Syndicale des Travailleurs du Rwanda). Dit departement zal vormingen organiseren en ook een kas voor microkrediet beheren waarmee verschillende projecten zullen gefinancierd worden. Het derde subproject betreft de organisatie van een werkvergadering tussen vrouwelijke syndicale afgevaardigden uit landen die betrokken zijn bij het conflict in de Regio van de Grote Meren. Bevordering sociaal overlegmodel - Zuid-Oost-Europa Doelstelling van dit project van het ABVV (**) is de "capacity building" van vrouwelijke syndicale vertegenwoordigers voor hun deelname aan de sociale dialoog binnen hun vakvereniging en binnen de maatschappij. Daartoe zullen vormingen georganiseerd worden met het accent op de organisatie van regionale activiteiten. Bevordering sociaal overlegmodel - Bosnië en Kosovo Doelstelling van dit project van het ABVV is de ondersteuning van vrouwelijke syndicale afgevaardigden bij de heropbouw van maatschappijen met een musulmaanse component in Europa. Per land zal er een atelier georganiseerd worden met het perspectief om later een atelier met beide landen samen te houden zodat informatie en ervaringen kunnen uitgewisseld worden. Bevordering van de kinderrechten - Albanië Doelstelling van dit project van het ABVV is de bewustmaking van de werknemers, syndicale afgevaardigden hier en in Albanië m.b.t. het probleem van de kinderarbeid. Daartoe zullen 2 seminaries voor syndicale afgevaardigden georganiseerd worden in Albanië. Via gegevensinzameling, getuigenissen, het voorstellen van middelen om tegen dit fenomeen te vechten, worden de syndicaten erbij betrokken. Bevordering sociaal overlegmodel - DRC Dit project van het ABVV betreft de voortzetting en uitdieping van een actie die met de partners uit DRC in 2002 werd gevoerd. Via 2 vormingsseminaries in Kinshasa zal aan "capacity building" van syndicale kaderleden en afgevaardigden gedaan worden en dit op het gebied van collectieve onderhandelingen. Bevordering sociaal overlegmodel - Rwanda Dit project van het ABVV betreft de voortzetting en uitdieping van een actie die met de partners uit Rwanda in 2002 werd gevoerd. Via 2 vormingsseminaries in Kigali zal aan "capacity building" van syndicale kaderleden en afgevaardigden gedaan worden en dit op het gebied van collectieve onderhandelingen. Bevordering sociaal overlegmodel - Marokko Dit project van het ABVV betreft de voortzetting en uitdieping van een actie inzake vorming van volwassenen (in het bijzonder vrouwen) die met de partners uit Marokko in 2002 werd gevoerd. Dit zal gebeuren via een vormingsseminarie en via de ontwikkeling van didactisch materiaal. Bevordering sociaal overlegmodel - DRC Via dit initiatief (dat voortbouwt op een project van 2001-2002) wil het ABVV de syndicaten UNTC en DTC toelaten om hun actie verder sectorieel en regionaal te ontwikkelen om zo op een praktische manier de sociale dialoog als instrument voor conflictpreventie te verspreiden. Bevordering sociaal overlegmodel - Regio Grote Meren Via dit initiatief (dat voortbouwt op een project van 2001-2002) wil het ABVV de regionale interafrikaanse dialoog versterken en het project uitbreiden naar meer syndicale afgevaardigden en ook een opening maken naar Angola. Dit zal gebeuren via een regionale openingsconferentie, 6 nationale seminaries, een verkennende missie naar Angola en een regionale sluitingsconferentie te Brussel. Bevordering sociaal overlegmodel - DRC Voortzetting door het ABVV van het vormingsprogramma voor syndicale afgevaardigden in openbare diensten. Het gebruik van onderhandelingstechnieken en de oplossing van conflicten in de arbeidswereld in het algemeen, en in de openbare diensten in het bijzonder, zullen centraal staan. Er worden 4 vormingsateliers in Kinshasa georganiseerd en ook een studiereis in België. Bevordering van de Vrede - DRC Dit project van het ACV (***) bouwt verder op de resultaten van het lopende programma "Renouvellement du mouvement syndical CSC en tant qu'artisan de la démocratisation, de la prévention des conflits, du dialogue social et du développement économique et social durable" enerzijds en wil anderzijds inspelen op de tot stand gekomen politieke dynamiek na het afsluiten van het "Globaal en Integraal Akkoord" van Pretoria in december 2002. De civiele samenleving, waaronder de vakbeweging, en de politieke oppositie zullen in dit proces een belangrijke rol toegedeeld krijgen om de strijdende partijen tot echte politieke dialoog aan te zetten en om de pacificatie van het gehele grondgebied te verzekeren, met inbegrip van het opzetten van een vernieuwde nationale veiligheidsdienst en de integratie en herscholing van strijdkrachten van de verschillende strijdende partijen. Het programma heeft volgende specifieke doelstellingen: * Maatschappelijke en civiele vorming van verantwoordelijken op het nationale, provinciale en lokale vlak via het opzetten van een vormingsprogramma gericht op de maatschappelijke, politieke en sociaal economische vorming van woordvoerders en sleutelfiguren binnen de lokale gemeenschappen en organisaties, met inbegrip van coöperatieve en mutualistische initiatieven; * Versterking van de organisatieopbouw door de ondersteuning van gedecentraliseerde netwerking. Dit zal zich vertalen door het uitbouwen van steunpunten in de belangrijkste lokale centra van het land (+/- 25 steunpunten) en voor de belangrijkste sectoren (+/- 10 steunpunten); * Verdere uitbouw van de werking in de informele sector door gerichte ondersteuning aan vrouwengroepen en promotie van vrouwenparticipatie in de structuren; * Verdere uitbouw van communicatienetwerk en contactfaciliteiten (transport-, informatica- en communicatiemiddelen); * Onderzoek, vorming en beleidsbeïnvloeding inzake sociaal economisch beleid via de structuren van de sociale dialoog en de samenwerking in het kader van de nieuwe politieke instellingen van de transitie (parlement, senaat, waarheidscommissie, etc...); * Verdere ondersteuning van de informatie-, documentatie- en bewustmakingsopdracht via de publicatie van het maandelijkse tijdschrift voor de leden en sympathisanten, de publicatie van specifieke dossiers en de verdere uitwerking van de syndicale portaalsite rond duurzame sociale en economische ontwikkeling; * Uitbouw van het regionale netwerk van vakbeweging in de regio van de Grote Meren, de regionale economische en politieke instellingen (CEMAC, SADCC, UA ..) en de dialoog met de internationale economische ontwikkelingsinstellingen (IMF-WB, OESO,...) zowel inzake nationale ontwikkelingsdoelstellingen als inzake NEPAD; * Administratie, logistieke ondersteuning en begeleiding van het programma. Bevordering sociaal overlegmodel - Balkan Met dit project wenst het ACV de regionale contacten en samenwerking binnen sectoren in de Balkan (Servië, Kroatië, Bosnië, Macedonië en Montenegro) te ondersteunen en op te bouwen. Thema's zijn: ondersteunen/opbouw van de sociale dialoog op de werkvloer; capaciteitsopbouw van de vakbonden inzake opdrachten in een moderne, democratische samenleving met vrije markteconomie; aanzet tot regionale coördinatie tussen sectoren textiel, transport en openbare diensten. Dit zal gebeuren door de organisatie van 7 seminaries voor erknemersvertegenwoordigers uit voornoemde sectoren. Bevordering sociaal overlegmodel - Litouwen en Witrusland In het kader van de democratisering van de landen van de ex-Sovjetrepublieken wordt door het ACV-IIAV een programma ontwikkeld waarbij vooral de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie centraal komen te staan. Er wordt geopteerd voor het organiseren van 4 seminaries in elk land. In Litouwen zal de nadruk gelegd worden op de toetreding tot de EU terwijl in Witrusland de klemtoon zal gelegd worden op de democratische uitbouw van de samenleving waarin vrije vakbonden nog hun plaats moeten verwerven. Bevordering sociaal overlegmodel - Marokko Het ACV ontwikkelde 3 subprojecten ivm de bevordering van het sociaal overlegmodel in Marokko. Een eerste subproject betreft de gevolgen van de mondialisering op de situatie van de werknemers in het algemeen en op de werkneemsters in het bijzonder. Een tweede subproject is de organisatie van een colloquium over de regionale ontwikkeling en reconversie (in het kader van de herstructureringen en sluitingen van de steenkoolmijnen in 2003). Het ACV en de Marokkaanse syndicale organisaties ondertekenden in het kader van "de bevordering van de sociale vrede en de preventie van sociale conflicten in Marokko" een protocol met een luik dat specifiek gewijd werd aan de kinderrechten. Met dit laatste subproject project worden 2 doelstellingen nagestreefd: concrete acties tegen kinderarbeid en vorming; reflectie over de migratie van Marokkaanse jongeren naar het Europese "eldorado". Bevordering sociaal overlegmodel - Ivoorkust De voorbije jaren hebben de maatschappelijke spanningen in Ivoorkust voorwerp uitgemaakt van vakbondsactie. In augustus 2002 heeft de vakbond "Dignité" nog mee het voortouw genomen in de discussie over de Burkinese migranten in Ivoorkust. Dignité wordt erkend als de meest representatieve en actieve vakbondsorganisatie in Ivoorkust: haar nationale structuur en haar geloofwaardigheid geeft haar de mogelijkheid om na het bereiken van een min of meer duurzame vrede, actief op te treden in het hele land om het maatschappelijk leven te helpen normaliseren. Om de noodzakelijke opvolging van de gebeurtenissen te kunnen verzekeren, om eventuele voorstellen uit te werken en bespreekbaar te maken, heeft Dignité beslist om de komende maanden met een beperkt aantal vrijwillige nationale vakbondsleiders als een crisiscel te werken. Die moet echter technisch wel ondersteund worden door enkele mensen van de studiedienst in Abidjan. Bevordering van de Vrede - Centraal-Afrika De Minister van Buitenlandse Zaken stelde een rondreizend ambassadeur voor Centraal-Afrika aan. Deze werd benoemd binnen de Dienst Centraal-Afrika van de FOD Buitenlandse Zaken. Samen met zijn collega's van deze dienst is hij belast met het onderhouden van contacten en met het ondernemen van zendingen om informatie te verkrijgen, concepten, ideeën, strategisch-politieke opties voor te stellen en te testen, en ook de opvolging van dit alles te verzorgen. Het budget dat de Ministerraad van 28 juni 2001 hiervoor vrijmaakte werd uitgeput. Een nieuw budget moet daarom voorzien worden. Bevordering van de mensenrechten - Slovakije De Ministerraad van 11 mei 2001 hechtte zijn goedkeuring aan een project van het Rode Kruis voor de rehabilitatie van de Roma-zigeuners in Slovakije. Het nieuwe project, dat in een eerste fase over 3 maanden loopt, bouwt hierop voort en legt de prioriteit bij tewerkstelling en onderwijs. Zo staan scholing en de basisopleiding van Roma-kinderen centraal. Ook aan de problematiek rond hygiëne en gezondheid zal aandacht geschonken worden. Bevordering van de Vrede - Oeganda Sponsoring Kinderen Oeganda vzw werd in juli 2000 opgericht om voormalige kindsoldaten in Noord Oeganda terug naar school te sturen om hun herintegratie en rehabilitatie te bevorderen. De vzw betaalt het schoolgeld van 700 kindsoldaten via verkoop van boeken, sponsoring, betaalde lezingen. Het project dat thans wordt ingediend heeft tot doel een leemte in te vullen door een rehabilitatiecentrum in te richten in Lira voor de districten Lira, Apac en Kader, om er aan het gebrek aan initiatieven om teruggekeerde kindsoldaten te rehabiliteren, tegemoet te komen. De kinderen die terugkeren uit het rebellenleger zijn zowel fysiek als psychologisch zwaar gehavend : verwondingen, ondervoeding, ziekten, zwangerschap of HIV/AIDS besmetting als gevolg van seksuele slavernij. Sponsoring Kinderen Oeganda wil met het centrum bijdragen tot lichamelijk en psychologisch herstel, familiehereniging en het geven van onderwijs en opleidingskansen aan voormalig ontvoerde kinderen. Worden voorzien: - de bouw van een rehabilitatiecentrum met een residentiële eenheid; - uitrusting van dit centrum (keuken, sanitair, therapeutische hulpmiddelen en sportfaciliteiten) en semi-residentiële activiteiten; - werking en omkadering van het rehabilitatiecentrum. De vzw Sponsoring Kinderen Oeganda staat in voor de supervisie van het centrum, de bouw, installatie, werking ervan, en is verantwoordelijk voor de eindevaluatie op financieel en inhoudelijk vlak. Eens de oorlog voorbij is, kan het centrum blijven functioneren in het verlengde van het project. Een bijkomend bedrag van wordt gevraagd om de kostscholing van 500 bijkomende kindsoldaten te dekken a rato van per kind per jaar. Bevordering van de vrede - Centraal-Afrika Op 22 februari 2003 vond er in Brussel een ontmoeting plaats tussen de Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken en de voornaamste actoren van het vredesproces in de Regio van de Grote Meren. België, door alle partijen erkend als "tussenpersoon van vertrouwen", wenste, aan de vooravond van de hervatting van de onderhandelingen in Pretoria (waaraan België deelneemt op de vraag van de Heer Niasse), een nieuwe dynamiek te creeren tussen de actoren hetgeen uitmondde in de "Engagement de Bruxelles". Aan de bijeenkomst namen deel: vertegenwoordigers van de RDC (President Joseph Kabila, de Minister van Buitenlandse Zaken She Okitundu, de Minister van Industrie en Handel Marthe Ngalula Wafuana, de Vice-Minister van Internationale Samenwerking Kosisaka Nkombe, de Eerste Adviseur van de President André Kapanga, de Commissaris-generaal voor de Francofonie Isabelle Tshombe en de Ambassadrice voor Kinderen Solange Ghonada), van Burundi (President Buyoya en de Minister van Justitie) en Rwanda (Minister van Buitenlandse Zaken Murigande). Versteviging van de rechtsstaat - Bosnië-Herzegovina Het Missiehoofd van de OVSE in Sarajevo vraagt aan België om de oprichting van een Centrum voor Politieke Vorming te Trebinje te financieren. Doel van dit centrum, dat niet langer dan 20 maanden zal bestaan, is de deelname van de burgers aan de democratie te verhogen, het aanmoedigen van politieke roepingen en het helpen van jonge Bosniërs om deel te nemen aan de komende gemeenteverkiezingen. (*) ACLVB = Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (**) ABVV = Algemeen Belgisch Vakverbond (***) ACV = Algemeen Christelijk Vakverbond