14 mrt 2003 16:00

Betere toegang tot de startbanen voor mindervaliden en jongeren van vreemde afkomst

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, en de heer Luc Van den Bossche, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed waardoor de wetgeving inzake startbanen wordt aangepast.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, en de heer Luc Van den Bossche, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed waardoor de wetgeving inzake startbanen wordt aangepast.

Het gaat om een maatregel die de integratie van bepaalde doelgroepen, met name de gehandicapten en de jongeren van vreemde afkomst, in de arbeidsmarkt moet verbeteren. Dit ontwerp is een uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2003-2004 met betrekking tot het "Rosetta-banenplan". Zo zal de aanwerving van een werknemer van buitenlandse oorsprong die jonger is dan 30 of van een mindervalide werknemer voortaan meetellen voor twee eenheden voor de verificatie van de opgelegde quota. Het ontwerp wordt overgemaakt aan de Raad van State voor dringend advies binnen de drie dagen. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2000 tot uitvoering van de artikelen 30, 39, § 1, en § 4, tweede lid, 40, tweede lid, 41, 43, tweede lid, en 47, § 1, vijfde lid, en § 5, tweede lid, van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid.