14 mrt 2003 16:00

Eigendomsoverdracht naar het Vlaams Gewest

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad drie ontwerpen van koninklijk besluit goed inzake de overdracht van federale onroerende goederen naar het Vlaams Gewest.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad drie ontwerpen van koninklijk besluit goed inzake de overdracht van federale onroerende goederen naar het Vlaams Gewest.

1. Het ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht van de Staat naar het Vlaams Gewest van onroerende goederen gelegen in het Warandepark van Tervuren. 2. Het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging en aanvulling van het koninklijk besluit van 2 augustus 1972 houdende goedkeuring van de lijst der terreinen, gebouwen en aanhorigheden als bedoeld in artikel 19 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen. 3. Het ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht van de Staat naar het Vlaams Gewest van onroerende goederen gelegen in het Zoniënwoud. De drie ontwerpen van koninklijk besluit beogen enerzijds de regeling van de overdracht van de onroerende goederen van het Park van Tervuren aan het Vlaams Gewest en aan de Regie der Gebouwen en anderzijds de overdracht van de overblijvende percelen van het Zoniënwoud aan het Vlaams Gewest. Over de ontwerpen werd meermaals overleg gepleegd met de Regie der Gebouwen, de Afdeling Bos en Groen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en het Hoofdbestuur van het Kadaster, de Registratie en de Domeinen van het Ministerie van Financiën. Zij werden aangepast aan de tijdens dit overleg geuite opmerkingen.