14 mrt 2003 16:00

Financiering van rustoorden

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad drie ontwerpen van koninklijk besluit goed rond het financieringssysteem van de rustoorden voor bejaarden voor het jaar 2003.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad drie ontwerpen van koninklijk besluit goed rond het financieringssysteem van de rustoorden voor bejaarden voor het jaar 2003.

Het eerste ontwerp van koninklijk besluit (*) bepaalt het globaal budget van financiële middelen voor de sector van de rustoorden voor bejaarden. Dit budget wordt vastgesteld op 394.452.702 euro. Het tweede ontwerp (**) bepaalt de verdeling van de financiële enveloppe tussen de instellingen. Voor 2003 werd het systeem, dat in werking is sedert 1997, verlengd. Het derde ontwerp van koninklijk besluit (***) bepaalt de modaliteiten betreffende de automatische correctiemaatregelen in geval van overschrijding van de voor het jaar vastgelegde enveloppe. (*) ontwerp van koninklijk besluit houdende vastlegging, voor het jaar 2003, van het globaal budget van de financiële middelen voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, 12°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. (**) ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 69, § 4, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, 12°, van dezelfde wet. (***) ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 69, § 4, derde en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, 12°, van dezelfde wet.