21 feb 2014 19:28

Beroep tegen niet-inoverwegingneming van een asielaanvraag

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block een voorontwerp van wet goed dat de beroepsprocedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) voor een asielaanvraag wijzigt.

de beroepsprocedure wordt gewijzigd als het gaat om:

  • een aanvraag door een onderdaan uit een veilig land van herkomst
  • een meervoudige asielaanvraag

Tegen deze beslissingen zal een beroep in volle rechtsmacht bij de RVV mogelijk worden, waar dat vandaag  een annulatieberoep is. Zo verhoogt de rechtsbescherming. Tegelijkertijd wordt de duur van de procedure ingekort. 

Deze maatregelen komen tegemoet aan het arrest van het Grondwettelijk Hof hieromtrent. Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen