02 feb 2024 15:46

Beroep tot vernietiging bij het Grondwettelijk Hof van bepaalde artikelen van een Vlaams decreet inzake energie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten akkoord met het instellen van een beroep tot vernietiging bij het Grondwettelijk Hof van de artikelen 5, 6 en 8 van het decreet van het Vlaams Gewest van 14 juli 2023 inzake energie. 

Het Vlaamse decreet van 14 juli 2023 voorziet in de artikelen 5 en 6 dat de decreetgever bepaalde activiteiten kan opleggen aan de transmissienetbeheerder en de beheerder van het vervoersnet, voor zover deze activiteiten tot de gewestelijke bevoegdheden behoren. Artikel 8 van het decreet machtigt de Vlaamse regering om bepaalde openbaredienstverplichtingen aan de transmissienetbeheerder en de beheerder van het vervoersnet op te leggen.

Aangezien deze bepalingen de federale bevoegdheid voor het transmissienet en het beheer van het vervoersnet schenden, heeft de ministerraad beslist om een verzoekschrift in te dienen bij het Grondwettelijk Hof om de vernietiging van deze bepalingen te vragen. In ondergeschikte orde voert de ministerraad de schending van de overlegverplichting, het evenredigheidsbeginsel en het beginsel van de federale loyauteit aan.

Instellen van een beroep tot vernietiging bij het Grondwettelijk Hof van de artikelen 5, 6 en 8 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 14 juli 2023 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat de activiteiten van de netbeheerders betreft, en tot opheffing van artikel 22 van het decreet van 2 april 2021 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 tot gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/944 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot wijziging van Richtlijn 2012/27/EU