03 feb 2006 16:00

Beroepsziekten en arbeidsongevallen

Aanpassing van de wet op arbeidsongevallen en beroepsziekten

Aanpassing van de wet op arbeidsongevallen en beroepsziekten

De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed, dat de wet van 10 april 1971 houdende diverse bepalingen inzake beroepsziekten en arbeidsongevallen wijzigt. Het voorontwerp is een voorstel van de heer Peter Vanvelthoven, Minister van Werk. Het voorontwerp voert een strengere aanpask van onveilige bedrijven in. Bedrijven waar aanzienlijk meer arbeidsongevallen gebeuren, moeten binnenkort een forfaitaire preventiebijdrage betalen. Zo kan men niet alleen het aantal arbeidsongevallen verminderen, maar ook de eerlijke concurrentie tussen de bedrijven te herstellen. Het wetsontwerp kadert in het federaal plan voor de reductie van arbeidsongevallen, het zogenaamde FARAO-plan. Het heeft als doel de frequentie en de ernst van de arbeidsongevallen te verminderen door middel van de techniek van de verzekering. Het werd in overleg met de verzekeringsondernemingen uitgewerkt. De wet is bedoeld voor werkgevers die op basis van de aangegeven arbeidsongevallen aanzienlijk afwijken van het gemiddelde en die blijk geven van een te grote laksheid over de verplichtingen inzake preventie. De bedrijven die gedurende twee van de drie opeenvolgende jaren manifest meer arbeidsongevallen hebben gehad dan het gemiddelde van de sector, vallen voortaan onder de categorie ‘verzwaard risico'. Dat betekent dat de verzekeringsmaatschappijen verplicht zijn deze bedrijven een forfaitaire preventiebijdrage aan te rekenen, afhankelijk van het aantal werknemers. Die bijdrage dient voor de financiering van de onderzoeken naar de redenen van de onveiligheid en het uitwerken van adviezen om de veiligheid te verbeteren. Er zijn een aantal bedrijven die door hun onveilig gedrag druk uitoefenen op een hele sector om minder veilig en dus goedkoper te werken. Enerzijds moeten andere bedrijven daardoor mee betalen voor hun arbeidsongevallen, anderzijds doen zij bedrijven die het wel ernstig nemen met de preventie oneerlijke concurrente aan. Bedrijven die inspanningen doen om het aantal arbeidsongevallen te beperken, verliezen opdrachten omdat ze veilig willen werken. Want onveilig werken is onder de minimumprijs werken. Bedrijven die als verzwaard risico zijn aangeduid en die geen inspanningen leveren om de preventie te verbeteren, zullen door de inspectie zeer streng worden aangepakt.