05 mei 2006 17:00

Bescherming van de consument

Oprichting van een formeel Europees samenwerkingsverband voor de bescherming van de consument

Oprichting van een formeel Europees samenwerkingsverband voor de bescherming van de consument

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet (*) goed dat verordening nr 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 2004 (**) in Belgisch recht omzet. Die verordening richt een formeel samenwerkingsverband op tussen de autoriteiten die belast zijn met de handhaving van de wetgeving die de economische belangen van de consument beschermt. De verordening richt een netwerk van autoriteiten op die binnen hetzelfde domein bevoegd zijn en die over minimale onderzoeksbevoegdheden beschikken. Ze legt hun de verplichting op om samen te werken. Voor België duidt men de Algemene directie Controle en bemiddeling van FOD Economie aan als enig verbindingsbureau en bevoegde autoriteit. Het is die overheidsinstantie die belast is met de coördinatie van de toepassing van de verordening in de eigen lidstaat. De verordening maakt de grensoverschrijdende bijstand verplicht, daar waar die tot nu toe enkel op informele basis bestond. Wanneer een lidstaat geconfronteerd wordt met een inbreuk op de wetgeving en een verzoek richt tot een verbindingsbureau van een andere lidstaat, dan zal die de gevraagde informatie moeten verlenen of handhavingsmaatregelen moeten nemen. Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. (*) tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 over de Handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. (**) betreffende de samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming.