08 nov 2002 16:00

Bescherming van de consument

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake verkoop teneinde de consumenten te beschermen.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake verkoop teneinde de consumenten te beschermen.

Dit voorontwerp beoogt de omzetting in ons recht van een Europese richtlijn (*) over bepaalde aspecten van de verkoop van en de garantie voor comsumptiegoederen. Deze richtlijn beoogt de ontwikkeling te verzekeren van grensoverschrijdende verkopen in de interne markt door te voorzien in een minimale basis van rechten, die voor alle lidstaten dezelfde is. Hierop kan de consument zich beroepen ten opzichte van een verkoper wanneer een gekocht goed een gebrek van overeenstemming vertoont. Het voorontwerp verwezenlijkt in hoofdzaak de inwerkingstelling van deze richtlijn door de inlassing, in de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de verkoop, van een nieuwe afdeling betreffende de verkopen aan consumenten, die de verschillende door de richtlijn voorziene regels bekrachtigt. Deze nieuwe afdeling van het Burgerlijk Wetboek omschrijft aldus het gebrek aan overeenstemming van een goed en bepaalt de voorwaarden waarin de verkoper moet instaan voor zo'n gebrek alsook de rechten van de consument in geval van gebrek aan overeenstemming (vervanging, herstelling, prijsvermindering, enz.). Tenslotte voorziet zij in bepaalde basisregels voor de waarborgen. Dit voorontwerp wordt overgemaakt aan de Raad van State voor advies binnen één maand. (*) richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999.