08 nov 2002 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 8 november 2002.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 8 november 2002 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. De Eerste Minister heeft een overzicht gegeven van de genomen beslissingen.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 8 november 2002 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. De Eerste Minister heeft een overzicht gegeven van de genomen beslissingen.

De Eerste Minister heeft in de eerste plaats gegevens verstrekt met betrekking tot de situatie in Sangatte (Frankrijk). Sinds dinsdag 5 november 's morgens worden geen nieuwe illegalen toegelaten tot het opvangcentrum voor illegalen en vluchtelingen in Sangatte. De volledige en algehele sluiting is voorzien in het voorjaar 2003. De Eerste Minister heeft dringende maatregelen aangekondigd om te beantwoorden aan het stijgend aantal vreemdelingen in onwettige toestand, sindsdien opgepikt in België, te weten: - een verhoogd toezicht en controle aan de Franse grens, in de grensstreek en langs de toegangswegen vanuit Frankrijk; - de versterkte controle in alle zeehavens 24 uur op 24; - de daadwerkelijke verwijdering van vreemdelingen die onwettig in de streek verblijven; - het vervolgen van de afspraken met de Franse Regering van 15 mei en 26 september 2002; - de vorming van een werkgroep om de opvolging van de maatregelen te verzekeren en om eventueel andere maatregelen voor te stellen. De Eerste Minister heeft ook de goedkeuring, in tweede lezing, van het ontwerp van programmawet, meegedeeld (bericht 3). Guy Verhofstadt heeft dan het belang benadrukt van de maatregelen genomen op voorstel van de Vice-Eerste Minister Laurette Onkelinx arbeidsongevallen te vermijden (bericht 4). * * * De Ministerraad keurde ook het volgende goed: - een ontwerp van koninklijk besluit met betrekking tot de vervanging van een lid van de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap naar publiek recht met sociale doeleinden "Paleis voor Schone Kunsten" (bericht 1); - een ontwerp van koninklijk besluit tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden (bericht 5); - een ontwerp van uitvoeringsbesluit ter bevordering van een sociaal verantwoorde productie (bericht 7); - negen ontwerpen van koninklijk besluit met betrekking tot de tewerkstellingsmaatregelen voor personen van vreemde nationaliteit (bericht 8); - een reeks van maatregelen aangaande de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg (bericht 11); - een ontwerp van overeenkomst aangaande de verwezenlijking van het programma met betrekking tot het Gewestelijk Express Net (G.E.N.) van, naar, in en rond Brussel (bericht 12); - twee amendementen bij twee voorontwerpen van wet rond de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid en de vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (bericht 13); - een voorontwerp van wet inzake de individuele responsabilisering van de zorgverstrekkers en de hervorming van de geneeskundige controle (bericht 14); - twee ontwerpen van koninklijk besluit rond de vaststelling van het budget voor de ziekenhuizen voor 2003 (bericht 15); - een ontwerp van koninklijk besluit inzake de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong (bericht 17); - twee voorontwerpen van wet rond het beroep van landmeterexpert (bericht 18); - een reeks van ontwerpen van koninklijk besluit inzake de organisatie en de ontbinding en de overdracht naar de Gewesten van de vermogens met rechtspersoonlijkheid opgericht bij de Centra voor Landbouwkundig Onderzoek van Gent en Gembloers en bij het Centrum voor Landbouweconomie op 31 december 2002 (bericht 21); - twee ontwerpen van koninklijk besluit betreffende de overdracht van het personeel van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel (BDBH) (bericht 23); - een ontwerp van koninklijk besluit rond "de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid". Daarmee wordt het kader van de Copernicushervorming verbreedt van Federale Overheidsdiensten naar openbare instellingen van sociale zekerheid (bericht 25); - een ontwerp van koninklijk besluit rond het organiek reglement van het Ministerie van Financiën en de bijzondere bepalingen die er voorzien in de uitvoering van het Statuut van het Rijkspersoneel (bericht 28); - een ontwerp van koninklijk besluit rond het opleidingsgetuigschrift voor de bestuurders van voertuigen die radioactieve stoffen over de weg vervoeren (bericht 29); - een ontwerp van koninklijk besluit rond de dotatie "sociale bijdragen" in het kader van de politiehervorming (bericht 31); - het belasten van de Regie der Gebouwen met de huur van een gebouw en de uitbreiding van de huidige huur van een gebouw in Borgworm, ten behoeve van het Ministerie van Financiën (bericht 32); - het opvoeren van de afrekening van de aan gang zijnde werkzaamheden voor de verdere afwerking van het Paleis voor Schone Kunsten (PSK) en van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (KMSK) bij de gewone investeringskredieten van de Regie der Gebouwen (bericht 33); - een voorontwerp van wet tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake verkoop teneinde de consumenten te beschermen (bericht 36); - een ontwerp van koninklijk besluit inzake het ontslag en de benoeming van een lid van het Wetenschappelijk Comité voor de nationale rekeningen bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen (bericht 38); - een ontwerp van overheidsopdracht betreffende de administratie en het beheer van het BS 2000 mainframeplatform van het Competentiecentrum C.I.S. - Departement I.S. door twee gespecialiseerde informatici (bericht 39); - de afsluiting van twee contracten voor rembarelen voor vliegtuigen (bericht 40); - het dertiende opvolgingsrapport met betrekking tot de omzetting en de toepassing van het Europees recht in België (bericht 41); - een ontwerp van begrotingsberaadslaging dat een bedrag van 8 miljoen euro vrijmaakt voor de medefinanciering van het Meer-landenprogramma voor Demobilisatie en Herintegratie in Centraal-Afrika (bericht 44);