08 nov 2002 16:00

Budget van de ziekenhuizen voor 2003

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Volksgezondheid, en van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed rond de vaststelling van het budget voor de ziekenhuizen voor 2003.

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Volksgezondheid, en van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed rond de vaststelling van het budget voor de ziekenhuizen voor 2003.

Het globaal budget voor de financiering van de ziekenhuizen werd voor 2003 vastgesteld op 5.093.098.050 euro. Dit budget houdt rekening met de eerder genomen maatregelen die een effect ressorteren in 2003, meer bepaald de maatregelen voorzien in het sociaal akkoord van 1 maart 2000. Vanaf 1 juli 2002 werd het globaal budget berekend overeenkomstig de vanaf deze datum ingevoerde nieuwe financiering voor de ziekenhuizen (**). De goedkeuring van dit budget door de Ministerraad (***) is noodzakelijk om voor elk ziekenhuis het budget van financiële middelen vast te leggen. De ontwerpen van koninklijk besluit worden voorgelegd aan de Raad van State voor advies binnen de drie dagen. (*) - ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2003, van het globaal budget voor het Rijk voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen. - ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2002 houdende uitvoering van artikel 101 van de wet op de ziekenhuizen (betreffende de wijziging van het interventiepercentage van de Staat in het budget van financiële middelen) (**) zoals bepaald in de wet van 14 januari 2002 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg en in het koninklijk besluit van 25 april 2002 tot uitvoering van voornoemde wet. (***) voorzien door artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen