08 nov 2002 16:00

Politiehervorming: dotatie "sociale bijdragen"

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de dotatie "sociale bijdragen" in het kader van de politiehervorming.

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de dotatie "sociale bijdragen" in het kader van de politiehervorming.

Het ontwerp van koninklijk besluit heeft als doel voor het werkingsjaar 2002 aan de politiezones een sociale dotatie toe te kennen, ter gedeeltelijke compensering van de sociale patronale bijdrage die deze zones voor hun operationeel politiepersoneel aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (R.S.Z.P.P.O.) moeten betalen. De toelage wordt voor elke zone berekend en toegekend maar wordt door de federale overheid rechtstreeks aan de R.S.Z.P.P.O. betaald, voor rekening van de politiezones. Het voorgelegde ontwerp vermindert de administratieve lasten opgelegd aan de politiezones.