08 nov 2002 16:00

Reizigersvervoer per autocar en autobus

Op voorstel van Mevrouw Isabelle Durant, Minister van Vervoer, keurde de Ministerraad een reeks van maatregelen goed aangaande de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg (*).

Op voorstel van Mevrouw Isabelle Durant, Minister van Vervoer, keurde de Ministerraad een reeks van maatregelen goed aangaande de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg (*).

Het gaat over het omzetten in Belgisch recht van een Europese richtlijn (**). Deze richtlijn voert hoofdzakelijk volgende wijzigingen in: - een systeem van waarborg voor de wegvervoerders. De vervoerders moeten over een kapitaal en reserves beschikken waarvan de waarde ten minste gelijk is aan 9.000 euro wanneer slechts één voertuig wordt gebruikt en 5.000 euro voor ieder volgend voertuig; - het uitbreiden van de ernstige inbreuken waarvoor de ondernemer niet mag zijn veroordeeld, tot de bescherming van het milieu en de andere regels inzake beroepsaansprakelijkheid; - het bepalen van het kennis- en vaardigheidsniveau en de aanpassing van de lijst van de materies die dienen gekend te zijn door de kandidaat-vervoerders indien zij het getuigschrift van vakbekwaamheid wensen te bekomen; - de regelmatige controles op het vervullen door de ondernemingen van de voorwaarden inzake de toegang tot het beroep. De richtlijn voorziet dat tussen twee controles maximum vijf jaar mag zijn verlopen; - de regels inzake de bestraffing van overtredingen van bepalingen inzake de toegang tot het beroep. (*) - ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg; dit ontwerp vervangt het koninklijk besluit van 5 september 1978 met hetzelfde onderwerp; - ontwerp van ministrieel besluit ter uitvoering van voornoemd koninklijk besluit; - ontwerp van koninklijk besluit inzake de toestemming van organismes die vakbekwaamheidscursussen organiseren voor het personenvervoer over de weg; - ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg. (**) de richtlijn 96/26/EG van de Raad van de Europese Unie van 29 april 1996 inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van goederen- en reizigersvervoer over de weg en inzake de erkenning van diploma's, certificaten en andere titels ter vergemakkelijking van de uitoefening van het recht van vrije vestiging van deze vervoerondernemers in het domein van het nationaal en internationaal vervoer, gewijzigd door de richtlijn 98/76/EG van 1 oktober 1998.