08 nov 2002 16:00

Programmawet naar het parlement

De regering heeft vandaag het ontwerp van programmawet goedgekeurd, met inbegrip van de verwerking van de adviezen van de Raad van State en enkele bijkomende amendementen. De tekst zal volgende week worden ingediend in de diverse commissies van de Kamer.

De regering heeft vandaag het ontwerp van programmawet goedgekeurd, met inbegrip van de verwerking van de adviezen van de Raad van State en enkele bijkomende amendementen. De tekst zal volgende week worden ingediend in de diverse commissies van de Kamer.

Zoals drie weken geleden aangeduid gaat het hier om een uitzonderlijk omvangrijke programmawet, die een reeks hervormingen bundelt waaraan maandenlang binnen de regering is gewerkt. Bovendien bevat ze een aantal essentiële impulsen voor de economie. Dergelijke impulsen vanuit de overheid zijn noodzakelijk op het ogenblik dat een aantal indicatoren van de economie stilaan de goede richting uitgaan, maar tegelijkertijd onzekerheid blijft bestaan, mede door de internationale toestand rond Irak De meeste bepalingen werden drie weken geleden al uitgebreid toegelicht. Ze worden hieronder kort herhaald. Iets langer wordt stilgestaan bij de nieuwigheden van het beraad van vandaag. TITEL I Toepassing van art. 78 van de grondwet TITEL II SOCIALE ZAKEN EN PENSIOENEN - De vereenvoudiging van de bijdragestructuur in het sociaal statuut der zelfstandigen - De geleidelijke opname van de meewerkende echtgenoot of echtgenote in het sociaal statuut van zelfstandigen, waardoor de sociale bescherming gevoelig wordt versterkt. - De invoering van een sociaal statuut voor kunstenaars - De schrapping vanaf 1 januari 2003 van de wettelijke bepalingen die voor gevolg hadden dat zelfstandigen die vervroegd met pensioen gingen hun pensioenbedrag aanzienlijk zagen dalen. - De verhoging vanaf 1 april 2003 van het gewaarborgd minimumpensioen van de zelfstandigen en van de werknemers. - De hervorming van de wetgeving op de aanvullende pensioenen voor zelfstandigen - De hervorming van de verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een aandoening FVD-3 - Het toekennen van kinderbijslag aan de oorspronkelijke gezinnen van kinderen die geplaatst worden bij particulieren. - Versoepeling en modernisering van het stelsel van tegemoetkomingen aan gehandicapten - De integratie van het aparte stelsel van sociale zekerheid van de mijnwerkers in het algemene stelsel. - Het invoeren van een nieuw mechanisme om de uitkeringen voor beroepsziekten zo nauw mogelijk te laten aansluiten bij de evolutie van de zieken. - De uitbreiding van het aantal soorten geneesmiddelen dat onder de toepassing van de maximumfactuur valt - De veralgemening van het elektronisch karakter van de verplichte Onmiddellijke Aangifte van Tewerkstelling - De regeling van de terugbetaling van nieuwe technieken in ziekenhuizen - De mogelijkheid om het percentage van werkgeversbijdragen die driemaandelijks verschuldigd zijn voor de regeling van de jaarlijkse vakantie te verminderen TITEL III CONSUMENTENZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU - De oprichting van een Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg TITEL IV WERKGELEGENHEID - De wettelijke bepalingen die leiden tot een drastische vereenvoudiging van de vele banenplannen op 1 januari 2004. - Het onderwerpen aan een expertise van de ernstige arbeidsongevallen met het oog op het vermijden van een herhaling ervan. Het verhelpen van bepaalde leemten in de reglementering op het vlak van de interventiemogelijkheden van de sociale inspecteurs. Uitzendondernemingen krijgen een bijkomend wettelijk instrument om te verhinderen dat hun uitzendkrachten terecht komen bij gebruikers die de veiligheidsvoorschriften niet naleven. TITEL V MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE - De invoering van een verplichte bemiddeling door de vrederechter bij conflicten tussen huurder en verhuurders - De uitbreiding van de bescherming van de Woninghuurwet tot standplaatsen, chalets, of caravans op kampeerterreinen FVD-3 TITEL VI FINANCIËN - De verlaging van de bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen van wetenschappelijke onderzoekers, te betalen door de instellingen die hen tewerkstellen, tot 50 procent van het gewone bedrag. - De invoering van een gedeeltelijke belastingvrijstelling voor werknemers die van hun werkgever een PC kopen - De mogelijkheid om het percentage van werkgeversbijdragen die driemaandelijks verschuldigd zijn voor de regeling van de jaarlijkse vakantie te verminderen - De invoering van een verlaging van de bedrijfsvoorheffing in de zeevisserij TITEL VIII ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING EN E-GOVERNMENT - Een bepaling die toelaat wettelijke bepalingen per kb te vervangen, zo het daarbij uitsluitend gaat om het omzetten in een elektronische techniek voor administratieve formaliteiten. TITEL VIII WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK - De herstructurering en hergroepering van enkele wetenschappelijke instellingen, onder meer het Afrikaans Instituut, en het SOMA TITEL IX ENERGIE EN DUURZAME ONTWIKKELING - de bijdrage van de transportnetbeheerder ELIA aan de gemeenten - De federale bijdrage vanwege ELIA en de houders van een leveranciersvergunning (gas) ter financiering van de werkingskosten van de CREG en het Sociaal Fonds. Voor elektriciteit zal de federale bijdrage ook dienen ter financiering van de nucleaire passiva BP1 en BP2 en van het Kyoto-Fonds. - De oprichting van een Kyoto-Fonds TITEL X PERSONEEL EN ORGANISATIE - Het toekennen van de Copernicuspremie via het optrekken van het vakantiegeld voor de ambtenaren van niveau C en D van 65% tot 92% van hun maandwedde. - De invoering van de techniek van personeelsplannen in administraties die al een Copernicushervorming ondergingen. FVD-3 - Het rechttrekken van de scheefgegroeide situatie waarin ongeveer 5.000 tijdelijke contractuelen in overheidsdienst eigenlijk een permanente opdracht uitoefenen door elk personeelslid dat reeds 2 jaar tijdelijk is de mogelijkheid te geven een contract van onbepaalde duur te krijgen. Titel XI BUITENLANDSE ZAKEN EN ONTWIKKELINGSAMENWERKING - De wettelijke vastlegging van een procedure voor het uittekenen van het financieel traject waarmee ons land de middelen voor zijn officiële ontwikkelingshulp tegen 2010 op een niveau van 0,7 % van het bbp wil brengen - de vertegenwoordiging van de gewesten in de Raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst TITEL XII LANDSVERDEDIGING - de creatie van een permanente wettelijke basis voor het toekennen van voordelen aan buitenlandse stagiairs. Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de stagiairs die aan langdurige academische vormingen deelnemen, zoals in de Koninklijke Militaire School en het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie, die kunnen genieten van een maandelijks toegekende beurs en anderzijds de stagiairs die aan vormingen deelnemen van korte duur met een specifiek militaire en operationele oriëntatie, die een dagelijks bedrag ontvangen. TITEL XIII: BINNENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE - De oprichting van een begrotingsfonds voor de politiekosten bij Europese topontmoetingen in Brussel. - Het ter beschikking stellen van in beslag genomen voertuigen aan de federale politie. Er is een tekort aan ,,degelijke'' voertuigen bij de federale politie, terwijl in beslag genomen voertuigen meestal blijven roesten op de parkeerplaatsen. Het is de bedoeling deze voertuigen, onder strikt gereglementeerde voorwaarden en onder toezicht van de procureur des konings en de federale procureur, enkel in te zetten bij zware misdrijven - De wettelijke intrestvoet die gehanteerd wordt door justitie wordt vastgesteld op 5,5 % Het is de bedoeling de intrestvoet jaarlijks aan te passen om hem nauwer te laten aansluiten bij de marktrente TITEL XIV TELECOMMUNICATIE EN OVERHEIDSBEDRIJVEN - Een paar wettelijke aanpassingen in het kader van de liberalisering van de postsector. Vanaf 2005 wordt De Post bv. BTW-plichtig. FVD-3 - Nationale Loterij : het zal niet langer noodzakelijk zijn elk nieuw spel bij KB te bekrachtigen. Binnen het uitgestippelde algemene kader bepaalt het management zelf de invoering van nieuwe kansspelen en loterijen. Aldus kan de Nationale Loterij sneller en daadkrachtiger inspelen op de markt. TITEL XV MOBILITEIT - De wettelijke bepalingen in verband met een gedeeltelijke schuldovername door de staat van de HST-FIN .Dit zal gebeuren op een budgettair neutrale manier, en zodra dit mogelijk is, zonder dat de schuldratio van de overheid door die schuldovername boven de 100% zou uitkomen.In ruil daarvoor zal de NMBS wel een voorafgaandelijk door de regering goed te keuren ondernemingsplan moeten opstellen, dat de garantie biedt dat het bedrijf in de toekomst niet opnieuw een schuldenberg opbouwt. De schuldovername gebeurt op basis van een raming van activa en passiva door het kadaster. - Vanaf 2003 mag de NMBS een herziening van het beheersprotocol met de HST-FIN, de Staat en de FPM onderhandelen. De bedoeling is om aldus geld vrij te maken voor duurzame mobiliteit: tariefmaatregelen voor woon-werk-verkeer, fidelisering van treinkaarthouders ... - Een aantal wijzigingen in de wet van 21 maart 1991 inzake de samenstelling van de diverse comités, huishoudelijke reglement en beheersmodaliteiten. De bedoeling is het bestuur van het bedrijf doeltreffender en performanter, te maken. TITEL XVI - ECONOMISCHE ZAKEN - De oprichting van een Begrotingsfonds Nationaal Instituut voor de Statistiek.De bedoeling hiervan is, dat het NIS in de toekomst het geld dat het ontvangt wanneer het projecten voor of met derden uitvoert, mag houden voor haar eigenwerking om aldus de beheersautonomie te versterken en een motiverende incentive in te voeren.