08 nov 2002 16:00

Medische praktijk

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet (*) goed inzake de individuele responsabilisering van de zorgverstrekkers en de hervorming van de geneeskundige controle. Deze tekst wordt voorgesteld als een amendement bij de programmawet.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet (*) goed inzake de individuele responsabilisering van de zorgverstrekkers en de hervorming van de geneeskundige controle. Deze tekst wordt voorgesteld als een amendement bij de programmawet.

Wat de versterking van de individuele verantwoordelijkheid van huisartsen en specialisten betreft is het de bedoeling de zorgverstrekkers waarvan de praktijk niet in overeenstemming is met wat onder "efficiënte praktijk" moet worden verstaan te sensibiliseren en aan te sporen hun medische praktijk bij te sturen. Zo zal een monitoringsprocedure worden ingesteld ten aanzien van artsen bij wie wordt vastgesteld dat hun activiteit uitstijgt boven de indicatoren van manifeste afwijking, vastgesteld door de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie (NRKP) of voor bepaalde categorieën van geneesmiddelen, door het Comité voor evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen. Een vernieuwde Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) zal deze procedure beheren. Deze Dienst zal eveneens voorstellen van indicatoren kunnen voorleggen aan de NRKP en aan het Comité voor evaluatie, die over een termijn van zes maanden zullen beschikken om zich uit te spreken over hun geldigheid. Na die termijn wordt de voorgestelde indicator als goedgekeurd geacht. Tevens zal een systeem van administratieve boetes worden ingevoerd om manifeste afwijkingen ten opzichte van de overconsumptieparameters efficiënt aan te pakken. De administratieve geldboetes zullen ook toegepast worden in geval van inbreuken op realiteit/conformiteit. Wat de hervorming van de Dienst voor geneeskundige controle betreft: als gevolg van de hervorming wordt een belangrijke aanpassing doorgevoerd van de Dienst voor geneeskundige controle van het RIZIV. Deze aanpassing heeft betrekking op de opdrachten van de Dienst, de aard van de maatregelen en de sancties die kunnen genomen worden alsook de vereenvoudiging van de procedures en van de juridische instanties. Het voorontwerp dat in eerste lezing door de Ministerraad (**) werd goedgekeurd werd aangepast aan de opmerkingen van de Raad van State en van het sociaal overleg. (*) tot wijziging van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994. (**) van 14 mei 2002.