20 jan 2023 09:16

Bescherming van de consument bij insolventie van reisorganisatoren

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand voorontwerp van wet goed betreffende de bescherming tegen de insolventie van reisorganisatoren en doorverkopers.

Op 1 april 2022 keurde de ministerraad een voorontwerp van wet over de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten goed.

Dit voorontwerp van wet strekt ertoe een privaat/publiek partnerschap op te zetten ter bescherming van de consumenten bij insolventie van een reisorganisator of een doorverkoper.

Op vraag van de Europese Commissie werden aanpassingen uitgevoerd aan het voorontwerp van wet, aangezien het privaat/publiek partnerschap een vorm van staatssteun uitmaakt.

De uitgevoerde aanpassingen hebben betrekking op:

  • De startdatum en de duurtijd van het privaat/publiek partnerschap (art. 3 en 9)
  • Het aandeel van de verzekeringsprestaties dat volledig ten laste van de verzekeringsondernemingen komt (art. 3)
  • Het aandeel van de verzekeringsprestaties dat gedeeld wordt tussen de verzekeringsondernemingen en de Staat (art. 3)
  • De hoogte van de jaarlijkse bijdrage die de verzekeringsondernemingen moeten storten aan de Staat (art. 3)
  • De maximale jaarlijkse tussenkomst van de Staat in het kader van het privaat/publiek partnerschap (art. 3)

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van het stelsel van zekerheid tegen de insolventie van reisorganisatoren en doorverkopers beoogd in de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten