23 jan 2004 13:00

Bescherming van de economische mededinging

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van de wet op de bescherming van de economische mededinging (*).

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van de wet op de bescherming van de economische mededinging (*).

Dit ontwerp heeft tot doel de verplichtingen die voortvloeien uit de Europese Verordening (**) betreffende de uitvoering van de mededingingsregels uit te voeren. Deze Verordening treedt in werking op 1 mei 2004 en zal een grondige wijziging teweegbrengen in de wijze waarop zowel op Europees als op nationaal vlak geschillen inzake economische mededinging zullen behandeld worden. Vanaf 1 mei 2004 zullen de ondernemingen vrijgesteld zijn van elke aanmeldingsverplichting bij de Europese Commissie. Het ontwerp werd overgemaakt aan de Raad van State voor advies binnen een termijn van 30 dagen. (*) gecoördineerd op 1 juli 1999. (**) Verordening EG nr. 1/2003, aangenomen op 16 december 2002.