23 jan 2004 13:00

Ministerraad van 23 januari 2004

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 23 januari 2004 Wetstraat 16 om 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 23 januari 2004 Wetstraat 16 om 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Eerste Minister heeft de aandacht willen trekken op het federaal plan ter bestrijding van het tabaksgebruik (persbericht 1). Hij heeft ter zake gewezen op besprekingen die zullen gevoerd worden met de Horecasector. De Minister van Volksgezondheid wordt ermee belast overleg te plegen met de vertegenwoordigers van cafés en eetgelegenheden om mogelijke wijzigingen van de reglementering over rokers/niet-rokers zones, te bespreken. De Staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, is belast met het overleg betreffende het ontwerp van koninklijk besluit over de bescherming van werknemers tegen tabaksrook (persbericht 2). De Eerste Minister heeft ook de nadruk willen leggen op de reikwijdte van maatregelen tot gratis woon-werkverkeer met de trein (persbericht 13). De maatregel wordt gerechtvaardigd door de kost voor maatschappij en ondernemingen van de dagelijkse autofiles op de wegen. Guy Verhofstadt heeft eveneens bevestigd dat 193 Belgische militairen voor de opleiding van de eerste brigade van het eengemaakte Kongolese leger, gestuurd worden. Tachtig Belgische militairen zijn reeds vertrokken naar Kisangani om er het materiaal te installeren en de infrastructuur voor het logement klaar te maken. Een tweede contingent van 113 personen zal België in de loop van volgende week verlaten en zich bezighouden met de eigenlijke opleiding van de 1e Brigade. Ter herinnering: de Ministerraad had op 9 januari 2004 de beslissing genomen Belgische soldaten naar Kongo te sturen, na verificatie bij de VN, en de bijzonderheden geleverd door het MONUC. De Minister van Landsverdediging heeft reeds Melsbroek verlaten voor een bezoek in de Democratische Republiek Kongo, Rwanda en Zuid-Afrika. De Ministerraad heeft ook goedgekeurd: - een ontwerp van koninklijk besluit waarbij de heer Geert Goedertier, referendaris bij het Arbitragehof, toestemming krijgt om zijn ambt te cumuleren met dat van praktijkassistent aan de vakgroep Publiek Recht en Belastingrecht van de Universiteit Gent (persbericht 4); - een ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van standaardformulieren voor de overheidsopdrachten die niet onderworpen zijn aan de Europese bekendmaking (persbericht 5); - een voorontwerp van wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie, verschuldigd door de houders van vergunningen klasse A, B, C en E (persbericht 6); - de gunning van een opdracht, volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, voor de aankoop van een informaticaoplossing voor het beheer van evenementen van administratieve politie, van het type Euro 2000 bijvoorbeeld (persbericht 7); - een ontwerp van koninklijk besluit dat de mandaten van sommige leden van de Raad van bestuur van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) verlengt (persbericht 8); - het huren van een gebouw, gelegen avenue de la Victoire 52 te Neufchâteau, ten behoeve van het Vredegerecht (persbericht 9); - de consolidatie van een lening van 4 miljoen euro van de Nationale Kas voor rampenschade (persbericht 10); - twee ontwerpen van koninklijk besluit over het ontslag van de voorzitter en van een voltijds lid van de Raad voor de Mededinging (persbericht 11); - een ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht De Post (persbericht 12); - een ontwerp van koninklijk besluit over de werkloosheidsreglementering (persbericht 14); - een technisch voorontwerp van wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (persbericht 15); - een ontwerp van koninklijk besluit tot onderwerping aan vergunning van plaatsen, waar voedingsmiddelen gefabriceerd of in de handel gebracht worden of met het oog op de uitvoer behandeld worden (persbericht 18); - de sluiting van een overeenkomst tussen het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) met het Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en de Agrochemie (CODA) (persbericht 19); - de verlenging van de externe consultants van de vzw ACSA-CDV (Association centrale de la Santé animale - Centrale Dierengezondheidsvereniging) na de overname door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) (persbericht 20); - een voorontwerp van wet over de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) (persbericht 21); - een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de wet op de bescherming van de economische mededinging (persbericht 22); - de uitbreiding van de bestaande concessie voor de exploratie en de exploitatie van zand en grind naar winzone 1 Thorntonbank op het Belgisch continentaal plat, ingediend door de firma Dranaco n.v. te Antwerpen (persbericht 23); - twee ontwerpen van koninklijk besluit over maatschappelijke integratie (persbericht 24); - de B-Fast operaties in Iran en op de Filippijnen (persbericht 25-26); - een voorontwerp van wet houdende instemming met het Verdrag nr. 130 betreffende de geneeskundige verzorging en de uitkeringen bij ziekte, en met de bijlage (persbericht 27).