23 jan 2004 13:00

Overheidsopdrachten

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad, in tweede lezing en na advies van de Raad van State (*), een ontwerp van koninklijk besluit goed tot bepaling van standaardformulieren voor de overheidsopdrachten die niet onderworpen zijn aan de Europese bekendmaking. Er werd rekening gehouden met de opmerkingen van de Raad van State.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad, in tweede lezing en na advies van de Raad van State (*), een ontwerp van koninklijk besluit goed tot bepaling van standaardformulieren voor de overheidsopdrachten die niet onderworpen zijn aan de Europese bekendmaking. Er werd rekening gehouden met de opmerkingen van de Raad van State.

Het ontwerp voert standaardformulieren in voor de aankondigingen die alleen op Belgisch niveau worden bekendgemaakt in de koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet (**) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. Tot hiertoe dienden standaardformulieren enkel te worden gebruikt voor de aankondigingen van opdrachten die aan de bekendmaking op Europees niveau onderworpen zijn. In het kader van de modernisering van de overheidsbesturen zullen de aanbestedende overheden de in het Bulletin der Aanbestedingen te publiceren aankondigingen binnenkort ook via elektronische weg kunnen opsturen (***). Als de aanbestedende overheden en de ondernemingen maximaal voordeel willen halen uit deze nieuwe transmissietechniek moeten voor die opdrachten standaardformulieren worden vastgelegd. Deze formulieren zijn verplicht vanaf 1 september 2004. Ondertussen kunnen deze formulieren facultatief worden gebruikt voor de aankondigingen die vóór die datum naar het Bulletin der Aanbestedingen worden verzonden. (*) zie bericht nr. 3 van de Ministerraad van 7 februari 2003. (**) van 24 december 1993. (***) en niet enkel per brief of per fax.