23 jan 2004 13:00

Federaal plan ter bestrijding van het tabaksgebruik

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad het federaal plan ter bestrijding van het tabaksgebruik goed.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad het federaal plan ter bestrijding van het tabaksgebruik goed.

De Ministerraad keurde het volgende goed: - een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet (*) betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten. Dit voorontwerp is onder meer gericht op het verbieden van de verkoop van tabaksproducten aan jongeren onder de 16 jaar; - een voorontwerp van wet houdende de goedkeuring van de WHO-Kaderovereenkomst wat de bestrijding van het tabaksgebruik betreft. Het is de bedoeling om de niveaus van tabaksgebruik en van blootstelling aan tabaksrook in de wereld op duurzame wijze te verminderen en om de huidige en toekomstige generaties te beschermen tegen de verwoestende gevolgen van het tabaksgebruik; - de oprichting van een werkgroep die zich zal buigen over de problematiek van de prijzen van de tabaksproducten gekoppeld aan een beleid ter bestrijding van het tabaksgebruik en over de mogelijke link tussen de prijsproblematiek en de terugbetaling van ontwenningsmethodes. De Ministerraad neemt akte van: - een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit (**) betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van producten op basis van tabak en soortgelijke producten. Het ontwerp voorziet onder meer in het aanbrengen van gecombineerde waarschuwingen (kleurenfoto + aanvullende waarschuwing) op al de sigarettenpakjes; - een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit (***) betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van producten op basis van tabak en soortgelijke producten. Het ontwerp beoogt het voorzien in een periode van 3 maand, waarin tabaksproducten, andere dan sigaretten, na de inwerkingtreding van de regelgeving betreffende de aanvullende gezondheidswaarschuwingen, nog met de oude waarschuwingen mogen verkocht worden; - een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit (****) tot het verbieden van het roken in bepaalde openbare plaatsen. Het ontwerp is erop gericht in de openbare plaatsen andere dan deze waar het al streng verboden is om te roken, de mogelijkheid om te roken enkel nog in een rookkamer toe te laten. Wat betreft de Horeca-instellingen zal een overleg voorzien worden om een mogelijke wijziging in de reglementering aangaande de ruimtes rokers/niet-rokers te bespreken; - een versterkt controlebeleid; - het pilootexperiment op het gebied van ontwenningshulp, om de deugdelijkheid van een systeem van terugbetaling van doeltreffende ontwenningsmethodes te evalueren; - het programma in het kader van het accrediteren van geneesheren en in het bijzonder in het kader van de Lok's (Lokale kwaliteitsgroepen) voor de geneesherenopleiding op het gebied van ontwenning; - de oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik (1 miljoen euro in 2004 en 2 miljoen euro vanaf de daaropvolgende jaren). (*) van 24 januari 1977. (**) van 13 augustus 1990. (***) van 22 mei 1990 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 1990. (****) van 15 mei 1990.