23 jan 2004 13:00

Bescherming van werknemers tegen tabaksrook

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, en van mevrouw Kathleen Van Brempt, Staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de bescherming van werknemers tegen tabaksrook.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, en van mevrouw Kathleen Van Brempt, Staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de bescherming van werknemers tegen tabaksrook.

Het ontwerp verklaart het recht van de werknemer om te beschikken over gezonde lucht, vrij van tabaksrook in de lokalen en ruimten onderworpen aan het gezag van de werkgever. Dit recht zal na een overgangsperiode van toepassing zijn vanaf 1 januari 2006. Tijdens die periode moet de werkgever een progressief beperkingsbeleid tegen het gebruik van tabak voeren. Dit beleid, dat deel uitmaakt van een globaal preventiebeleid, beoogt de organisatie van sensibiliserings- en informatieacties over de gevaren verbonden aan het actief en passief roken, de ontwikkeling van programma's voor rechtstreekse bijstand bij het stoppen met roken en het verstrekken van informatie aan de werknemers over de gespecialiseerde instellingen op dat vlak. Het legt tevens de maatregelen en de toepassingsmodaliteiten vast die nodig zijn om het tabaksgebruik in de werklokalen te beperken. Indien nodig zullen bijkomende materiële maatregelen getroffen worden om hinder te wijten aan omgevingstabaksrook uit te schakelen.