23 jan 2004 13:00

Voedingsmiddelen

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot de onderwerping aan vergunning van plaatsen waar voedingsmiddelen gefabriceerd of in de handel gebracht worden of met het oog op de uitvoer behandeld worden.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot de onderwerping aan vergunning van plaatsen waar voedingsmiddelen gefabriceerd of in de handel gebracht worden of met het oog op de uitvoer behandeld worden.

Dit ontwerp strekt ertoe de inwerkingtreding uit te stellen van de bepalingen inzake de elektronische indiening van de vergunningsaanvragen (**). De registratie van elektronisch ingediende aanvragen is thans onuitvoerbaar. De inwerkingtreding wordt uitgesteld rekening houdend, enerzijds, met de datum waarop de Kruispuntbank voor Ondernemingen in staat zal zijn bepaalde gegevens over de bedrijven door te sturen naar de betrokken administraties en anderzijds met de installatie in het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen van bijkomende informatica-uitrusting om deze gegevens te ontvangen en te verwerken in de elektronisch ingediende aanvragen. Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 december 1995. (**) zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 4 december 1995.