23 jan 2004 13:00

Maatschappelijke integratie

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed rond maatschappelijke integratie.

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed rond maatschappelijke integratie.

Deze ontwerpen hebben tot doel de OCMW's voorschotten toe te kennen op de bedragen die verschuldigd zijn door de Staat als terugbetaling van de kosten inzake leefloon en maatschappelijke dienstverlening. Zij beogen de thesaurie van de OCMW's te ontlasten door de gedeeltelijke voorlopige financiering van de tegemoetkomingen die de OCMW's tijdens de eerste zes maanden van het jaar zullen toekennen. Het besluit betreffende het recht op maatschappelijke integratie voorziet in een eenmalig voorschot dat wordt berekend op basis van de bedragen die door de Staat werden aanvaard voor de eerste zes maanden van het jaar 2002. Dit voorschot bedraagt 151.054.000 ? voor alle OCMW's van het land. Het besluit betreffende het ten laste nemen van de steun voorziet in een eenmalig voorschot op de kosten voor medische en materiële hulp die wordt verleend aan vreemdelingen. Dit voorschot wordt berekend op basis van de bedragen die door de Staat werden aanvaard voor de eerste zes maanden van het jaar 2002. Dit voorschot bedraagt 174.558.000 ? voor alle OCMW's van het land. (*) - koninklijk besluit in uitvoering van artikel 44 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie; - koninklijk besluit in uitvoering van artikel 12 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn.