23 jan 2004 13:00

Verdrag betreffende geneeskundige verzorging

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het Verdrag nr. 130 betreffende de geneeskundige verzorging en de uitkeringen bij ziekte, en met de bijlage (*).

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het Verdrag nr. 130 betreffende de geneeskundige verzorging en de uitkeringen bij ziekte, en met de bijlage (*).

Dit verdrag (**) voorziet in de toekenning van verstrekkingen, zowel van preventieve als van curatieve aard, verstrekt door huisartsen of geneesheren-specialisten, alsook in uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid. Het bevat, wat betreft de geneeskundige verzorging, alle belangrijke beginselen die aan de basis moeten liggen van elke wetgeving terzake. Ook voorziet het in de toekenning van een prestatie voor begrafeniskosten. Met dit verdrag wordt de structuur uitgewerkt die toelaat de inachtneming van deze beginselen te controleren. (*) aangenomen in Genève, op 25 juni 1969. (**) dat tot doel heeft het verdrag betreffende ziekteverzekering (industrie) en het verdrag betreffende ziekteverzekering (landbouw) (1927) te herzien, teneinde meer tegemoet te komen aan de huidige opvatten inzake sociale zekerheid.