23 jan 2004 13:00

Financiering van het FAVV

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed rond de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed rond de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Dit voorontwerp beoogt hoofdzakelijk het ten laste nemen van de globale kosten van de controles door de operatoren die actief zijn in de voedselketen. De bijdragen worden geïnd door middel van - heffingen, die de uitgaven verbonden aan globale controleprogramma's moeten dekken, en - retributies, ter vergoeding van een door het Agentschap geleverde dienst bij een specifieke operator. In dit voorontwerp van wet wordt tevens de mogelijkheid gecreëerd om een bijzondere provisie aan te leggen ter financiering van de operationele kosten verbonden aan het beheer van onvoorziene incidenten binnen de voedselketen. Het voorziet ook in een aantal bepalingen betreffende de inning, en in procedures in geval van niet-betaling. Het voorontwerp wordt overgemaakt aan de Raad van State voor advies binnen een termijn van 30 dagen.