28 nov 2017 12:15

Bescherming van de titel van octrooigemachtigde

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters en van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed met bepalingen voor de bescherming van de titel van octrooigemachtigde. 

Het voorontwerp beoogt de invoering van een regelgevend kader voor de bescherming van de titel van octrooigemachtigde in België. Naast de bescherming van de titel van octrooigemachtigde voorziet het voorontwerp in de invoering van een beroepsgeheim en een mogelijkheid voor octrooigemachtigden om tussen te komen in octrooigeschillen voor de Belgische hoven en rechtbanken.

Om de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de octrooigemachtigden in België te garanderen voorziet het voorontwerp van wet eveneens de oprichting van een Belgisch Instituut voor Octrooigemachtigden. Dit Instituut zal instaan voor de handhaving van een stelsel van tucht- en gedragsregels dat op de octrooigemachtigden van toepassing zal zijn, alsook voor de coördinatie van een permanente vorming van de octrooigemachtigden. Tevens zal het Instituut de beroepsgroep van octrooigemachtigden op een meer gestructureerde manier kunnen vertegenwoordigen in zijn relaties met de federale overheid en andere publieke of private instanties dan voorheen mogelijk was. Tot slot zal de federale overheid toezicht uitoefenen op het Instituut voor Octrooigemachtigden via de voorafgaandelijke goedkeuring van het huishoudelijk en andere reglementen door de minister van Economie dan wel door de Koning. Een regeringscommissaris zal bovendien toezicht houden op de bestuurshandelingen van het Instituut. Hij zal over de mogelijkheid beschikken om tegen de uitvoering van zulke bestuurshandelingen beroep in te stellen bij de minister van Economie. 

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.