18 feb 2016 13:05

Bescherming van de volksgezondheid tegen radioactieve stoffen in water bestemd voor consumptie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de Europese richtlijnen* in Belgisch recht omzet door de voorschriften vast te stellen voor de bescherming van de volksgezondheid tegen radioactieve stoffen in water bestemd voor menselijke consumptie.

Het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt de verschillende modaliteiten voor de controle en het beheer van het risico voor de menselijke gezondheid dat verband houdt met de aanwezigheid van radionucliden in water bestemd voor menselijke consumptie. Het bepaalt voornamelijk de indicatoren voor de radiologische kwaliteit van het water. Deze indicatoren vormen geen limiet voor de drinkbaarheid van het water, maar zorgen voor een evaluatie van het aandeel van de radioactiviteit van natuurlijke oorsprong, bij blootstelling aan ioniserende straling door inname.

Het ontwerp beschrijft verder nog de organisatie van de kwaliteitscontrole van het water, het beheer van de niet-conformiteiten van de parameters en de informatie aan de bevolking.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt aangevuld met besluiten van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), waarin onder meer de bemonsteringsmodaliteiten worden beschreven, evenals de beheersmodaliteiten in geval van niet-naleving van de kwaliteitsreferenties die verband houden met de raidologische parameters en de overdracht van de meetresultaten aan de overheid.

Het ontwerp werd voor advies aan de Hoge Gezondheidsraad en aan de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk voorgelegd. Er was eveneens overleg met de gewesten en het ontwerp kreeg een gunstig advies van de Europese Commissie. Het ontwerp wordt nu voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

* richtlijn 2013/51/Euratom van de Raad van de Europese Gemeenschap van 22 oktober 2013