06 jun 2008 17:18

Bescherming van het beroep van architect

Bescherming van de titel en het beroep van architect - tweede lezing

Bescherming van de titel en het beroep van architect - tweede lezing

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de wetten over de bescherming van de titel en het beroep van architect wijzigt (*).  De ministerraad had het voorstel van minister van KMO en Zelfstandigen Sabine Laruelle in eerste zitting goedgekeurd. Het is nu aangepast aan het advies van de Raad van State.  

Het voorontwerp zet de Europese richtlijnen in Belgisch recht om:

  • 2005/36/EG over de erkenning van beroepskwalificaties
  • 2006/100/EU die een aantal richtlijnen aanpast op het vlak van het vrije verkeer van personen, na de toetreding van Bulgarije en Roemenië.

De eerste richtlijn  vergemakkelijkt de daadwerkelijke uitoefening van het recht op de vestiging en de vrije verrichting van diensten. Ze bepaalt de erkenningsvoorwaarden voor architecten die geen EU-onderdaan zijn en  regelt de talenkennis die de architect moet hebben om zijn beroep uit te oefenen. Daarnaast regelt ze het gebruik van de academische titel die de lidstaat van herkomst verleent.

De Orde van architecten is bevoegd voor de toepassing van de  richtlijn. Ze kan de nodige stukken en inlichtingen opvragen bij de lidstaat van herkomst, om na te gaan of de architect aan de beroepsvoorwaarden voldoet.

Richtlijn 2006/100/EU bepaalt aan welke voorwaarden de titels van nieuwe lidstaten moeten voldoen om te worden erkend.

(*) de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect, en de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van Architecten.