25 feb 2022 18:47

Bescherming van het marien milieu

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Noordzee een voorontwerp van wet goed ter bescherming van het marien milieu en ter organisatie van de mariene ruimtelijke planning in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België.

De huidige wet ter bescherming van het mariene milieu en ter organisatie van de mariene ruimtelijke planning in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België dateert al van 20 januari 1999. In de meer dan twintig jaar sinds de aanname van deze wet zijn de uitdagingen op milieuvlak en de Europese regelgeving hierrond grondig gewijzigd. Dit heeft er onder meer toe geleid dat de huidige wet al zeven keer gewijzigd werd om aan de Europese regelgeving te voldoen. Het huidige voorontwerp is echter vanuit een leeg blad vertrokken om zo de coherentie van de tekst te versterken. Het geeft uitvoering aan zes Europese richtlijnen en beoogt om de bescherming van het marien milieu te verbeteren, onder meer door in de afdeling mariene beschermde gebieden beter aan te sluiten op de Habitat- en op de Vogelrichtlijn.

De bepalingen rond mariene ruimtelijke planning werden herschreven om beter aan te sluiten bij de realiteit. De rol van de raadgevende commissie blijft onveranderd, maar de geldigheidsduur van een marien ruimtelijk plan wordt gewijzigd van zes naar acht jaar. In navolging van het “vervuiler betaalt”-principe en de Richtlijn 2004/35/EG werden ook de bepalingen rond aansprakelijkheid bij milieuvervuiling versterkt.

Voor een verbeterde handhaving sluit het ontwerp aan bij het nieuwe Scheepvaartwetboek. Daarom worden er in de wijzigingsbepalingen aanpassingen gemaakt aan het Scheepvaartwetboek. Het ontwerp wijzigt ook de Wet Continentaal Plat, waarbij voor zandwinning zowel een concessie als een milieuvergunning vereist zijn om zo beter aan te sluiten bij de Richtlijn 2011/92/EU.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.