28 mei 2010 11:55

Bescherming van het mariene milieu

Kaderrichtlijn water en kaderrichtlijn mariene strategie - tweede lezing

Kaderrichtlijn water en kaderrichtlijn mariene strategie - tweede lezing

De ministerraad heeft op voorstel van eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe in tweede lezing twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd over de bescherming van het mariene milieu. De ontwerpen zijn aangepast aan het advies van de Raad van State.

Het eerste ontwerp behandelt de realisatie van een goede toestand van het oppervlaktewater. Het optimaliseert de bestaande omzetting in Belgisch recht van twee Europese richtlijnen: de kaderrichtlijn water (2000/60/EG) en de richtlijn inzake milieukwaliteitsnormen (2008/105/EG).

Het tweede ontwerp omschrijft de strategie voor het mariene milieu in de Belgische zeegebieden. Het ontwerp zet de Europese richtlijn (2008/56/EG) in Belgisch recht om. De richtlijn schept een kader en gemeenschappelijke doelstellingen om het mariene milieu tegen 2020 te behouden en te beschermen. De  lidstaten moeten onder meer de problemene valueren in de mariene gebieden die tot hun grondgebied behoren en voor elke regio coherente beheersplannen opstellen, uitvoeren en toezien op de naleving ervan.