12 sep 2008 15:19

Bescherming van het welzijn van dieren

In vivo tests van irritatie en corrosiviteit van de huid bij dieren

In vivo tests van irritatie en corrosiviteit van de huid bij dieren

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat bepaalde dierproeven  voor de corrosiviteit van de huid verbiedt (*). Het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx bepaalt dat enkel nog de in vivo  testen van de corrosiviteit en irritatie van de huid zijn toegestaan voor de bepaling van acute toxiciteit. Het ontwerp past hiermee verordening EG 1907/2006 toe van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie, beoordeling, autorisatie en beperking van chemische stoffen. Het trad op 1 juni 2008 in werking.

Het ontwerp kadert in de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren. 

 

(*) wijziging van het kb van 30 november 2001.