27 sep 2002 17:00

Bescherming van investeringen

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad de inlassing goed van sociale en leefmilieuclausules in de bilaterale akkoorden inzake de wederzijdse aanmoediging en de bescherming van investeringen. (*)

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad de inlassing goed van sociale en leefmilieuclausules in de bilaterale akkoorden inzake de wederzijdse aanmoediging en de bescherming van investeringen. (*)

Het volgende beleid zal derhalve worden toegepast bij de onderhandeling van nieuwe akkoorden van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU): - met de partnerlanden zal een stimulerende dialoog over het belang van de inachtneming van sociale en milieunormen aangegaan worden alvorens de onderhandelingen aan te vatten over de bilaterale overeenkomsten inzake de wederzijdse bevordering en aanmoediging van investeringen; - het inlassen van sociale en milieuclausules in de ontwerptekst die als basis voor de onderhandelingen met de derde landen wordt gebruikt; - het handhaven van de conditionaliteit op sociaal en milieugebied overeenkomstig de huidige praktijk van overheidssteun aan investeringen in derde landen die buiten de Europese Economische Ruimte gelegen zijn; - het voortzetten dan wel het uitbreiden van steun aan derde landen teneinde een betere inachtneming van sociale en milieunormen te bevorderen; - op gezette tijden gerichte informatie vanwege de overheid verlenen aan de investeerders betreffende de verantwoordelijkheden op sociaal en milieugebied die aan hun investeringen verbonden zijn. Tijdens de voorbije 50 jaar heeft België een netwerk ontwikkeld van bilaterale overeenkomsten inzake wederzijds bevordering en bescherming van investeringen dat zo'n 80 landen dekt. Nu voorziet de BLEU nieuwe akkoorden met Rusland alsook met een aantal landen van het Midden-Oosten, de Perzische Golf, Afrika en Latijns-Amerika. De bilaterale akkoorden inzake investeringen zijn akkoorden die voor de investeerders van zowel de ene als de andere overeenkomstsluitende partij een veilig juridisch kader vaststellen. Zij bevestigen het recht voor elke partij om investeringen te reglementeren en zelfs te weigeren, dit om dwingende redenen die door de nationale wetgeving worden opgelegd, op voorwaarde dat dit recht op een niet-discriminerende manier wordt uitgeoefend. Het gaat hier niet om liberaliseringsakkoorden. Deze akkoorden dragen in de eerste plaats bij tot een klimaat van vertrouwen en samenwerking, dat de economische ontwikkeling ten goede komt. In diezelfde geest bevorderen de sociale en milieuclausules de samenwerking tussen de partijen om zo in de betrokken domeinen tot een hoog beschermingsniveau te komen. Zo voorzien zij, ook als aanvulling op de voorafgaande aansporende dialoog, de vrijheid voor elke partij om op sociaal en milieuvlak wetten te maken, het verbod de normen te versoepelen om zo nieuwe investeringen aan te trekken, de effectieve toepassing van de internationale verbintenissen en een bilaterale raadpleging op verzoek. (*) Dit betekent de verwezenlijking van een project dat de Minister op 4 mei 2000 voor de Senaat had aangekondigd en dat een intensieve samenwerking heeft gevergd tussen de Belgische federale regering, de Gewesten van België en het Groothertogdom Luxemburg.