27 sep 2002 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 27 september 2002.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 27 september 2002 in de Wetstraat 16 vanaf 8.00 uur. De Eerste Minister heeft een overzicht gegeven van de genomen beslissingen.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 27 september 2002 in de Wetstraat 16 vanaf 8.00 uur. De Eerste Minister heeft een overzicht gegeven van de genomen beslissingen.

De Eerste Minister heeft in de eerste plaats de concretisering van de Lambermontakkoorden aangekondigd door de overdracht van personeelsleden van de diensten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en van de provinciegouverneurs naar de Vlaamse, de Waalse en de Brusselse Hoofdstedelijke Regeringen (persbericht 1 van 27/09/2002), en de overdracht van personeel van het Ministerie van Middenstand en Landbouw naar respectievelijk de Vlaamse Regering en de Waalse Regering, alsook de overdracht van personeel van het Ministerie van Middenstand en Landbouw naar de voorlopige cellen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en de nieuwe federale overheidsdiensten regelt (persbericht 2 van 27/09/2002); De heer Guy Verhofstadt heeft ook erop gewezen dat de resultaten van het regime van elektronisch toezicht van veroordeelden voldoen. Sinds 1 oktober 2000 hebben 1.488veroordeelden hebben volgens dat regime hun straf uitgezeten. "Wij zijn van plan het systeem uit te breiden," zegt hij, "maar het juiste aantal zal bij de begrotingscontrole vastgelegd worden. Over de Federale Politiediensten waarvoor twee beslissingen genomen zijn (persbericht 3 van 27/09/2002) en (persbericht 4 van 27/09/2002) verheugde de Eerste Minister zich in de dalende tendens van criminaliteit in de Grootsteden. Hij kent die goede resultaten toe aan de samenwerking tussen de politiediensten en het gerecht en aan de acties gevoerd in de grote steden als Charleroi, Brussel, Gent, en Antwerpen. "Geen euforie nochtans," voegt hij eraan toe. "Men moet vermijden van verschuivingen gebeuren naar meer landelijke zones rond de grote steden. Met de Minister van Justitie en van Binnenlandse Zaken zal een actieplan opgesteld worden om dit verschijnsel te vermijden. Dat zal voorgesteld worden bij een rondgang in landelijke zones in november Wat betreft de goedkeuring van het voorontwerp van wet dat de organisatie en de werking van de afdeling wetgeving van de Raad van State wijzigt (persbericht 5 van 27/09/2002), benadrukt de Eerste Minister dat alle wijzigingen worden doorgevoerd in overeenstemming met deze instelling. De elektronische identiteitskaart, zegt de Eerste Minister, betekent voor de burger het instappen in het e-government (persbericht 6 van 27/09/2002). De heer Verhofstadt heeft ook de regeringsovereenkomst bevestigd voor een vierde Europese school in of rond Brussel. Over de definitieve huisvesting wordt later beslist. Tenslotte heeft de Eerste Minister de benoeming bevestigd van de heer Koen Dassen tot administrateur-generaal van de Staatsveiligheid. Vervolgens keurde de Ministerraad de volgende punten goed: een ontwerp van koninklijk besluit rond sommige maatregelen inzake organisatie van de arbeidstijd in de ondernemingen voor radio- en televisie-uitzendingen (persbericht 7 van 27/09/2002); een ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de examens waarbij de doctors en licentiaten in de rechten in de gelegenheid worden gesteld te voldoen aan het voorschrift op het gebruik der talen in gerechtszaken (persbericht 8 van 27/09/2002); het afsluiten van een meerjarige overeenkomst betreffende het ter beschikking stellen van ervaren en gekwalificeerd technisch personeel in de logistieke eenheden van de marinecomponent (persbericht 9 van 27/09/2002); een voorontwerp van wet betreffende de werving van militairen en het statuut van de militaire muzikanten en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het personeel van Landsverdediging (persbericht 10 van 27/09/2002); twee ontwerpen van koninklijk besluit waardoor de hevige regenval van 25 januari, 28februari en van 18 tot 21 augustus 2002 op het grondgebied van meerdere gemeenten wordt erkend als algemene ramp. Deze ontwerpen bepalen eveneens de geografische oppervlakte van deze ramp (persbericht 11 van 27/09/2002); een ontwerp van koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Geschillenkamer van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (persbericht 12 van 27/09/2002); een ontwerp van koninklijk besluit aangaande de voorwaarden voor de machtiging van apothekers die bevoegd zijn om verstrekkingen te verrichten die behoren tot de klinische biologie (persbericht 13 van 27/09/2002); een ontwerp van koninklijk besluit waardoor een toelage wordt toegekend aan de Koning Boudewijnstichting voor het ondersteunen van initiatieven in de sector van de buurt- en nabijheiddiensten (persbericht 14 van 27/09/2002); het Nationaal Strategisch Pensioenrapport (persbericht 15 van 27/09/2002); een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de wetgeving op de studentenarbeid (persbericht 16 van 27/09/2002); een ontwerp van koninklijk besluit rond de terugbetaalbare farmaceutische specialiteiten (persbericht 17 van 27/09/2002); het aanhangsel aan de overeenkomst met de stad Bergen voor het begrotingsjaar 2002, dit in het kader van het stedelijk beleid (persbericht 18 van 27/09/2002); de vrijmaking op de begroting 2002 van Buitenlandse Zaken van kredieten voor een totaal bedrag van 49.634,95 euro, dit voor "Initiatieven en optreden van België inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtsstaat" (persbericht 19 van 27/09/2002); de inlassing van sociale en leefmilieuclausules in de bilaterale akkoorden inzake de wederzijdse aanmoediging en de bescherming van investeringen (persbericht 20 van 27/09/2002); alsook de toekenning van uitzonderlijke financiële steun voor de betaling van achterstallig loon van het onderwijzend personeel in Burundi (persbericht 21 van 27/09/2002).

Overdracht van personeel naar de Gewestregeringen

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad drie ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed die de overdracht regelen van personeelsleden van de diensten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en van de provinciegouverneurs naar de Vlaamse Regering, de Waalse Regering en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

Overdracht van personeel naar de Vlaamse en Waalse Regering en naar het FAVV

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en van Mevrouw Annemie Neyts, Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken en belast met Landbouw, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed die de overdracht van personeel van het Ministerie van Middenstand en Landbouw naar respectievelijk de Vlaamse Regering en de Waalse Regering regelen (**) , alsook een ontwerp van koninklijk besluit (***) dat de overdracht van personeel van het Ministerie van Middenstand en Landbouw naar de voorlopige cellen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en de nieuwe federale overheidsdiensten (****) regelt.

Organisatie van de arbeidstijd

Op voorstel van de heer Luc Van den Bossche, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad, in tweede lezing en na onderhandeling in het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten, een ontwerp van koninklijk besluit goed rond sommige maatregelen inzake organisatie van de arbeidstijd in de ondernemingen voor radio- en televisie-uitzendingen.