27 sep 2002 17:00

Grootstedenbeleid

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economische Zaken en Wetenschappelijk Onderzoek, ging de Ministerraad akkoord met het aanhangsel aan de overeenkomst met de stad Bergen voor het begrotingsjaar 2002, dit in het kader van het stedelijk beleid.

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economische Zaken en Wetenschappelijk Onderzoek, ging de Ministerraad akkoord met het aanhangsel aan de overeenkomst met de stad Bergen voor het begrotingsjaar 2002, dit in het kader van het stedelijk beleid.

De aangebrachte wijzigingen hebben betrekking op bijzondere voorschriften van de overeenkomst (budgettaire verschuivingen tussen initiatieven) zonder de jaarlijkse budgettaire enveloppe te veranderen. Ter herinnering: de wet (*) maakt het de regering mogelijk om overeenkomsten te sluiten met de gemeenten om een zeker aantal maatregelen te financieren ten gunste van achtergestelde buurten. Het objectief bestaat erin acties te ondersteunen en te verwezenlijken die op het grondgebied van de gemeenten worden genomen en die tot doel hebben de levenssfeer te verbeteren, de leefvoorwaarden van de bewoners te herwaarderen, de veiligheid te vergroten en de plaatselijke economie te doen (her)opleven. (*) van 17 juli 2000 "tot bepaling van de voorwaarden waaronder de plaatselijke overheden een financiële bijstand kunnen genieten van de Staat in het kader van het stedelijk beleid".