27 sep 2002 17:00

Overdracht van personeel naar de Gewestregeringen

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad drie ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed die de overdracht regelen van personeelsleden van de diensten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en van de provinciegouverneurs naar de Vlaamse Regering, de Waalse Regering en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad drie ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed die de overdracht regelen van personeelsleden van de diensten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en van de provinciegouverneurs naar de Vlaamse Regering, de Waalse Regering en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

De diensten van de provinciegouverneurs, van de Gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad en de dienst "Lokale Aangelegenheden" van de Algemene Directie Wetgeving en Nationale Instellingen worden dus gedeeltelijk overgedragen, binnen de perken van de bijzondere wet (**) houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de Gewesten en de Gemeenschappen. Het ontwerp vermeldt bij naam de personeelsleden die ofwel van ambtswege ofwel op eigen verzoek worden overgedragen. Het treedt in werking op 1 oktober 2002. (*) die voortvloeien uit het koninklijk besluit van 26 mei 2002 tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van de federale ministeries overgaan naar de Gemeenschap- en Gewestregeringen. (**) van 13 juli 2001