27 sep 2002 17:00

Overdracht van personeel naar de Vlaamse en Waalse Regering en naar het FAVV

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en van Mevrouw Annemie Neyts, Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken en belast met Landbouw, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed die de overdracht van personeel van het Ministerie van Middenstand en Landbouw naar respectievelijk de Vlaamse Regering en de Waalse Regering regelen (**) , alsook een ontwerp van koninklijk besluit (***) dat de overdracht van personeel van het Ministerie van Middenstand en Landbouw naar de voorlopige cellen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en de nieuwe federale overheidsdiensten (****) regelt.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en van Mevrouw Annemie Neyts, Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken en belast met Landbouw, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed die de overdracht van personeel van het Ministerie van Middenstand en Landbouw naar respectievelijk de Vlaamse Regering en de Waalse Regering regelen (**) , alsook een ontwerp van koninklijk besluit (***) dat de overdracht van personeel van het Ministerie van Middenstand en Landbouw naar de voorlopige cellen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en de nieuwe federale overheidsdiensten (****) regelt.

Het ontwerp vermeldt bij naam de personeelsleden die hetzij van ambtswege, hetzij op eigen verzoek overgedragen worden. Het ontwerp treedt in werking op 1 oktober 2002. (*) aansluitend op het koninklijk besluit van 26 mei 2002 tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van de federale ministeries overgaan naar de Gemeenschaps- en Gewestregeringen. (**) deze regeringen hebben hun akkoord gegeven. (***) aansluitend op het koninklijk besluit van 19 juni 2002 tot vaststelling van de bijzondere wijze waarop personeelsleden van het Ministerie van Middenstand en Landbouw overgaan naar de voorlopige cellen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en de nieuwe federale overheidsdiensten. (****) de Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Jef Tavernier, heeft zijn akkoord gegeven.