27 sep 2002 17:00

Taalexamens voor magistraten

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad, in tweede lezing, een ontwerp van koninklijk besluit goed tot regeling van de examens waarbij de doctors en licentiaten in de rechten in de gelegenheid worden gesteld te voldoen aan het voorschrift (*) op het gebruik der talen in gerechtszaken.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad, in tweede lezing, een ontwerp van koninklijk besluit goed tot regeling van de examens waarbij de doctors en licentiaten in de rechten in de gelegenheid worden gesteld te voldoen aan het voorschrift (*) op het gebruik der talen in gerechtszaken.

Dit ontwerp van besluit heeft tot doel het taalexamen voor magistraten aan te passen zodat het beter beantwoordt aan de behoeften van de uit te oefenen functie. Dit ontwerp kadert in een pakket van door de Ministerraad aangenomen maatregelen om snel de kritieke toestand inzake achterstand bij het parket en de rechtbank van eerste aanleg te verhelpen. (*) van artikel 43quinquies van de wet van 15 juni 1935, dat werd vervangen door de wet van 18 juli 2002 (Belgisch Staatsblad van 22 augustus 2002).