27 sep 2002 17:00

Wijzigingen in de organisatie van de afdeling wetgeving van de Raad van State

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed dat de organisatie en de werking van de afdeling wetgeving van de Raad van State wijzigt.

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed dat de organisatie en de werking van de afdeling wetgeving van de Raad van State wijzigt.

Deze wijzigingen slaan namelijk op de samenstelling van de Raad van State: - de Raad, waar twee bijkomende adviseurs (1 N en 1 F) worden voorzien om het de eerste voorzitter en de voorzitter mogelijk te maken meer tijd te besteden aan organisatie- en beleidsopdrachten; - het auditoraat, waar minimum acht, maximum tien referendarissen, adjunct-referendarissen worden overgeheveld van het coördinatiebureau om ingezet te worden in de afdeling wetgeving; - het coördinatiebureau, dat door de overgang van referendarissen, van veertien tot vier eenheden wordt teruggebracht; - de griffie, wordt versterkt om het hoofd te bieden aan de stijging van het aantal adviesaanvragen in de afdeling wetgeving. De door de regering gewenste aanpassingen omtrent de adviesaanvragen werden eveneens doorgevoerd. Deze aanpassingen hebben als doel de relaties tussen de adviesaanvrager en de Raad van State te versoepelen. Zo werd met name de termijn voor spoedaanvragen van drie dagen op vijf dagen gebracht. Wanneer het anderzijds over ingewikkelde voorstellen gaat of indien meerdere voorstellen terzelfdertijd moeten bestudeerd worden, kan de adviesaanvrager de vaste termijn verlengen. De Minister van Binnenlandse Zaken werd belast met het oprichten van een werkgroep, die tot taak heeft samen met de vertegenwoordigers van de Raad van State de praktische modaliteiten te bepalen voor de toegang tot de documentatie betreffende de rechspraak van de Raad van State.