25 mei 2018 17:44

Bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens - Tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Het voorontwerp, dat werd aangepast aan het advies van de Raad van State, regelt de tenuitvoerlegging van de algemene verordening gegevensbescherming* en de omzetting van de gerelateerde Europese richtlijn**, die beide de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens beogen. Het voorziet daarnaast in afwijkende regelingen voor de autoriteiten buiten het toepassingsgebied van de EU, zoals de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Het voorontwerp heeft als doel het toezicht op de gegevensbescherming te moderniseren. De principes van de Verordening worden hierin verankerd: een sterkere bescherming van de persoonsgegevens op basis van accountability (verantwoordelijkheid waar de verantwoordelijkheid moet liggen), transparantie en als sluitstuk een sterkere controle van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Het voorontwerp mag ter ondertekening aan de Koning worden voorgelegd, met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.

* Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG

** Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad