25 mei 2018 17:44

Ministerraad van 25 mei 2018

De ministerraad vergaderde op vrijdag 25 mei 2018 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Tijdens de persconferentie, die volgde op de ministerraad en het kernkabinet, kondigde de eerste minister de belangrijkste beslissingen aan die vanmorgen door de regering werden genomen, met name de vertaling van de Europese verbintenissen op vlak van gegevensbescherming (algemene verordening gegevensbescherming - GDPR).

Binnen het thema sociale cohesie deelde Charles Michel vervolgens mee dat er nieuwe financiële middelen werden vrijgemaakt om de bedragen van het leefloon en de inkomensvervangende tegemoetkoming voor gehandicapten in een huishouden of met kinderen ten laste te verhogen.

Minister van Justitie Koen Geens lichtte vervolgens de structurele hervorming van het Wetboek van vennootschappen toe, die de Belgische juridische structuren flexibeler, aantrekkelijker en eenvoudiger zal maken. Er zullen bijvoorbeeld slechts vier grote types vennootschappen meer zijn.

Minister van Landbouw Denis Ducarme maakte voorts bekend dat de ministerraad het verbod op het gebruik van pesticiden door niet-professionelen heeft goedgekeurd, wat een belangrijke stap vooruit is voor de volksgezondheid.

Wat de pensioenhervorming betreft, wees de eerste minister erop dat de regering methodisch en gefaseerd vooruitgang tracht te boeken, volgend op het akkoord over de wetstekst na de onderhandelingen in het comité A. Hij voegde hieraan toe dat er op federaal niveau nog geen duidelijke beslissing werd genomen over de lijst van zware beroepen, aangezien er nog bijkomende elementen nodig zijn om deze lijst af te werken.

De ministerraad nam de volgende beslissingen: