25 mei 2018 17:43

Vrijstelling van bijdragen voor zelfstandigen die op pensioen gaan na de wettelijke pensioenleeftijd

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Denis Ducarme en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een voorontwerp van wet goed dat zelfstandigen die op pensioen gaan na de wettelijke pensioenleeftijd vrijstelt van bijdragen voor het kwartaal waarin het pensioen ingaat.

Het voorontwerp voorziet dat vanaf 2019 ook zelfstandigen die na de wettelijke pensioenleeftijd als zelfstandige met pensioen gaan geen bijdragen meer verschuldigd zijn voor het kwartaal waarin het pensioen ingaat, op voorwaarde dat ze hun beroepsactiviteit stopzetten tijdens datzelfde kwartaal. Dit voorrecht was tot op heden voorbehouden aan zelfstandigen die vervroegd met pensioen gingen of die hun activiteiten stopzetten in de loop van het kwartaal waarin ze de wettelijke pensioenleeftijd bereikten. Dit voorontwerp neemt zo opnieuw een drempel weg om de loopbaan te verlengen. Zelfstandigen die hun pensioen uitstellen worden dus niet langer benadeeld.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 15, § 2 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen