25 mei 2018 17:43

Erkenning van de laboratoria voor de speekselanalyse bij het sturen onder invloed van psychotrope stoffen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit en een ontwerp van ministerieel besluit goed over de speekselanalyse bij het sturen onder invloed van bepaalde psychotrope stoffen en de erkenning van de laboratoria.

In april 2018 werd een definitieve gunning van het speekselafnamesysteem bekomen in het kader van het sturen onder invloed van bepaalde psychotrope stoffen. Op basis van de wetenschappelijke startwaarden van dit afnamesysteem kunnen de gerechtelijke laboratoria die een erkenning wensen zo'n systeem aankopen om het gefundeerd validatiedossier voor te bereiden. Dit dient als basis voor een voorlopige erkenning om speekselanalyses te mogen uitvoeren.

De minister van Justitie dient echter eerst de naam van het gegunde speekselafnamesysteem en de bijbehorende startwaarden te publiceren in het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig artikelen 12 en 13 van het koninklijk besluit van 27 november 2015. Artikel 12 is echter nog niet in voege getreden; vandaar het ontwerp tot bepaling van de inwerkingtreding van dit artikel. Dit artikel 12 dient prioritair in werking te treden voor alle andere artikelen over de speekselanalyse om tot publicatie van het ontwerp van ministrieel besluit over te kunnen gaan. Zo kunnen de labo’s de voorbereidende werkzaamheden tot aanvraag van een voorlopige erkenning opstarten.

De ontwerpen worden met hoogdringendheid ter advies aan de Raad van State voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de inwerkingtreding van artikel 12 van het koninklijk besluit van 27 november 2015 tot uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat betreft de speekselanalyse en de bloedproef bij het sturen onder invloed van bepaalde psychotrope stoffen en de erkenning van de laboratoria

Ontwerp van ministerieel besluit houdende uitvoering van de artikelen 12 en 13 van het koninklijk besluit van 27 november 2015 tot uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat betreft de speekselanalyse en de bloedproef bij het sturen onder invloed van bepaalde psychotrope stoffen en de erkenning van de laboratoria