25 mei 2018 17:43

Verhoging van de leefloonbedragen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de bedragen van het leefloon verhoogt.

Dit ontwerp voorziet in:

  • een maandelijkse verhoging van 40 euro van het leefloon voor categorie 3: personen met een gezin ten laste
  • een verhoging van 45 euro van de toelage toegekend aan het OCMW als tegemoetkoming voor de personeelskosten

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon en tot verhoging van de toelage verleend aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als tegemoetkoming in de personeelskosten zoals bedoeld in artikel 40 van de wet betreffende het recht op de maatschappelijke integratie